Futuriumplattformen och plattformens grupper – skydd av personuppgifter

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Innehåll

 1. Inledning
 2. Varför behandlar ni mina personuppgifter?
 3. Vilka uppgifter samlar ni in och behandlar?
 4. Hur länge sparar ni uppgifterna?
 5. Hur skyddar ni mina personuppgifter?
 6. Vem har tillgång till mina uppgifter och vem får se dem?
 7. Vilka rättigheter har jag och hur utövar jag dem?
 8. Vem kan jag kontakta?

Inledning

Detta meddelande om skydd av personuppgifter gäller Futuriumplattformen och all verksamhet med anknytning till Futuriumgrupperna (t.ex. deltagande på plattformen online). Här förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in, varför och hur. Du får också veta hur vi behandlar och skyddar dina uppgifter, hur de används och vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. EU-institutionerna är måna om att skydda dina personuppgifter och respektera din integritet. Eftersom plattformstjänsterna omfattar insamling och behandling av personuppgifter, gäller särskilda regler om uppgiftsskydd[1]. Futuriumplattformen ägs av EU-kommissionen. Futuriumgrupperna administreras av kommissionens generaldirektorat för kommunikationsnät, innehåll och teknik (GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik) eller av andra generaldirektorat.

[1]Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter.

 

Varför behandlar ni mina uppgifter?

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för att administrera de Futuriumgrupper som startats av GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik, andra generaldirektorat eller genomförandeorgan. För att du ska kunna bli medlem i en grupp måste vi samla in och använda uppgifter från dig. Utan personuppgifter kan vi inte kontakta dig angående gruppens verksamhet online och offline och då är det omöjligt att delta i den. Dessutom får vi en uppfattning om vem som deltar i gruppen.

Eftersom användaren måste ge sitt samtycke för att bli medlem i en Futuriumgrupp, är den behandling av personuppgifter som krävs för att organisera och förvalta Futurium laglig enligt artikel 5 d i förordning 2018/1725. Syftet med respektive Futuriumgrupp och alla politiska beslut som rör gruppen beskrivs ingående under fliken ”Om Futurium” på plattformen webbplats.

 

Vilka uppgifter samlar ni in och behandlar?

Vi behandlar sådana personuppgifter som krävs för att du ska kunna få ett konto på Futurium. Med ett konto kan du delta i de grupper som finns på plattformen och du kan också skapa och förvalta egna grupper.

Obligatoriska fält som du ska fylla i när du skapar ett konto:

 • För- och efternamn
 • Mejladress

Dessa uppgifter kommer att finnas på ditt användarkonto.

Om din IP-adress inte är maskerad kan systemadministratören se den.

Frivilliga fält som kan fyllas i när du skapar en profil, bland annat följande:

 • Plats: ort, land
 • Foto eller avatar
 • Ämne, intresse
 • Kontaktuppgifter till jobbet: företagsnamn, befattning

Obligatoriska fält som du ska fylla i när du går med i en grupp:

Också andra typer av personuppgifter kan samlas in när du går med i en viss grupp: Du kan t.ex. uppmanas att lämna uppgifter om varför du vill gå med, din yrkesbakgrund och dina yrkeserfarenheter om detta är relevant för en viss grupp.

Registrerade användare av plattformen kan alltid lämna kompletterande uppgifter som ibland kan innehålla personuppgifter:

 • Artiklar
 • Kommentarer
 • Bilder, textfiler
 • Länkar, t.ex. till videoklipp

Observera att kommissionen inte kräver eller förväntar sig att deltagarna i Futurium lämnar i) särskilda kategorier av uppgifter enligt artikel 10.1 i förordning 2018/1725 (alltså ”personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning”) eller ii) personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och brott på det sätt som avses i artikel 11 i förordning 2018/1725, som rör dem själva eller tredjepersoner i deras bidrag till grupper på Futuriumplattformen. Om denna typ av personuppgifter lämnas är det deltagarens eget ansvar. Redaktören kan, efter en bedömning i det enskilda fallet, fatta beslut om att radera sådana personuppgifter.

 

Hur länge sparar ni uppgifterna?

Vi sparar dina uppgifter så länge som den aktuella Futuriumgruppen behöver följas upp, t.ex. i fråga om driften och förvaltningen av gruppen. Uppgifterna sparas i fem år efter den senaste kontakten med plattformen. Därefter raderas de, om du inte angett att du vill vara kvar som registrerad användare.

Du kan begära radering av dina uppgifter före femårsperiodens slut (se ”Vem kan jag kontakta?” i avsnitt 8 nedan).

 

Hur skyddar ni mina personuppgifter?

Alla uppgifter i elektronisk form (t.ex. mejl, dokument och uppladdade data) sparas på kommissionens eller underleverantörernas servrar i enlighet med kommissionens beslut K(2006)3602 av den 16 augusti 2006 om säkerhetsbestämmelser för Europeiska kommissionens informationssystem. Kommissionens underleverantörer är bundna av en särskild bestämmelse i avtalet om uppgiftsbehandling åt kommissionen.

 

Vem har tillgång till mina uppgifter och vem får se dem?

Alla personuppgifter som du lämnar kan ses av webbplatsens administratörer (anställda vid kommissionen) och, beroende på behov, även av annan kommissionspersonal.

Även andra personer kan få tillgång till dina uppgifter, beroende på deras åtkomsträttigheter:

 • Om du registrerat dig som användare, kan webbsidans besökare se ditt för- och efternamn samt din profilbild om du lagt ut ett foto. Om du är med i en öppen tematisk grupp och/eller lägger ut innehåll på plattformen, kan besökare också se det innehållet. Om du enbart är registrerad på plattformen, utan att i övrigt vara aktiv, kan besökare och andra användare inte se dina registreringsuppgifter.
 • Om du registrerat dig som användare och är medlem i en sluten grupp, kan ingen annan än medlemmarna i den gruppen se ditt för- och efternamn eller ditt eventuella foto. Detta gäller även allt innehåll som du lagt ut i den gruppen. Plattformens besökare kan inte se de här uppgifterna, om de inte är medlemmar i den slutna gruppen. Du kan godta att bli kontaktad av andra medlemmar eller avstå (standardinställningen är att du avstår). Det finns ingen möjlighet att blockera enskilda användare.
 • Redaktörerna kan se alla uppgifter som lämnas i en ansökan om att gå med i någon av de tematiska grupperna. Redaktörerna kan vara externa uppdragstagare som anlitats av kommissionen (personuppgiftsbiträden).

Enbart registrerade användare av plattformen kan se de personuppgifter som du har kompletterat din profil med. Du kan ställa in sekretessnivån på ditt konto och själv bestämma vilka uppgifter som andra användare får se.

 

Vilka rättigheter har jag och hur utövar jag dem?

Som registrerad användare på Futuriumplattformen kan du ändra eller radera dina personuppgifter i plattformens profilsektion. Dessutom kan du ändra eller radera allt innehåll som du redan lagt ut.

Du kan också be den personuppgiftsansvariga att radera din profil. Därefter anonymiseras ditt innehåll på plattformen.

Vill du blockera, rätta eller radera dina personuppgifter? Kontakta Futuriumgruppen

 

Vem kan jag kontakta?

Vid frågor eller klagomål om hur dina personuppgifter samlas in och behandlas kan du kontakta enheten med ansvar för personuppgifter:

GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik. Enhet R.3 ”Kunskapshantering och innovativa system”

BU25,

B-1049 Bryssel

Mejladress: CNECT-FUTURIUM@ec.europa.eu

Du kan också kontakta  kommissionens dataskyddsombud

I händelse av konflikt kan du klaga hos  Europeiska datatillsynsmannen .

Läs mer i dataskyddsombudets register