Skydd av personuppgifter

Behandling: Futuriumplattformen och plattformens grupper

Personuppgiftsansvarig enhet: Den enhet i EU-kommissionen som har skapat gruppen och administrerar den (se sidan ”Om” eller sidhuvudet för den grupp du är medlem i för att hitta rätt enhet)

Kommissionens personuppgiftsbiträde: Generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik – enhet R.3.

Referens: DPR-EC-00787

 

Innehåll

 1. Inledning
 2. Varför behandlar ni mina personuppgifter?
 3. Vilka uppgifter samlar ni in och behandlar?
 4. Hur länge sparar ni uppgifterna?
 5. Hur skyddar ni mina uppgifter?
 6. Vem har tillgång till mina uppgifter och vem får se dem?
 7. Vilka rättigheter har jag och hur utövar jag dem?
 8. Vem kan jag kontakta?

 

Inledning

Det här meddelandet om skydd av personuppgifter gäller Futuriumplattformen och all verksamhet med anknytning till Futuriumgrupperna (t.ex. deltagande på plattformen på nätet). Här förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in, varför och hur. Du får också veta hur vi behandlar och skyddar dina uppgifter, hur de används och vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. EU-institutionerna är måna om att skydda dina personuppgifter och respektera din integritet. Eftersom plattformen omfattar insamling och behandling av personuppgifter, gäller särskilda regler om uppgiftsskydd[1]. Futuriumplattformen ägs av EU-kommissionen. Varje grupp administreras av en enhet i kommissionen (se sidan ”Om” eller sidhuvudet för den grupp du är medlem i för att hitta rätt enhet). Plattformens tekniska aspekter sköts av kommissionens generaldirektorat för kommunikationsnät, innehåll och teknik (GD Connect) eller av andra generaldirektorat.

 

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter.

 

Varför behandlar ni mina personuppgifter?

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för att administrera Futuriumgrupperna. För att du ska kunna bli medlem i en grupp måste vi samla in och använda uppgifter från dig. Utan personuppgifter kan vi inte kontakta dig angående gruppens verksamhet, även utanför nätet, och då är det omöjligt att delta i den. Dessutom får vi en uppfattning om vem som deltar i gruppen.

Eftersom du måste ge ditt samtycke för att bli medlem i en Futuriumgrupp, är den behandling av personuppgifter som krävs för att organisera och förvalta Futurium laglig enligt artikel 5 d i förordning 2018/1725. Syftet med varje Futuriumgrupp och alla politiska beslut som rör gruppen beskrivs ingående under fliken ”Om” på gruppens sida på Futuriums webbplats.

 

Vilka uppgifter samlar ni in och behandlar?

Vi behandlar sådana personuppgifter som krävs för att du ska kunna få ett konto på Futurium. Med ett konto kan du delta i de grupper som finns på plattformen och du kan också skapa och hantera egna grupper.

I. Uppgifter som samlas in från alla användare (medlemmar och andra personer): IP-adress, som endast samlas in för säkerhetsåtgärder.

Om din IP-adress inte är maskerad kan systemadministratören se den.

II. Följande uppgifter behandlas för alla registrerade användare:

Obligatoriska uppgifter

II. a) För- och efternamn (hämtas via EU Login)

II. b) Mejladress (hämtas via EU Login)

II. c) Webbadressen till den sida som du kommer från och för den besökta sidan

II. d) Klockslag för inloggning

II. e) Organisation (beroende på vilka uppgifter du lämnade när du skapade ditt EU Login-konto (hämtas via EU Login)

II. f) Avdelning (beroende på vilka uppgifter du lämnade när du skapade ditt EU Login-konto (hämtas via EU Login)

II. g) Medlemskap i samhällen.

Dessa uppgifter kommer att finnas i ditt användarkonto.

Utöver de obligatoriska personuppgifter som nämns ovan kan varje personuppgiftsansvarig be om och samla in kompletterande personuppgifter. Dessa kompletterande personuppgifter kan vara antingen ”obligatoriska” (utan dem kan du inte delta i gruppen) eller ”frivilliga” (du kan välja att lämna dem eller inte, men uppgifterna behövs inte för att delta i gruppen).

Exempel på kompletterande personuppgifter: Ort och land, profilbild, namn på företaget där du arbetar, befattning, innehåll som du publicerat och skäl till att gå med i gruppen.

När du har registrerat dig kan du alltid lämna kompletterande uppgifter som ibland kan innehålla personuppgifter:

 • Artiklar
 • Kommentarer
 • Bilder eller textfiler
 • Länkar, t.ex. till videoklipp

Observera att kommissionen inte kräver eller förväntar sig att deltagarna i Futurium lämnar i) särskilda kategorier av uppgifter enligt artikel 10.1 i förordning (EU) 2018/1725 (alltså ”personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning”) eller ii) personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och brott på det sätt som avses i artikel 11 i förordning (EU) 2018/1725, som rör dem själva eller utomstående i sina bidrag till grupper på Futuriumplattformen. Om du lämnar denna typ av personuppgifter är det ditt eget ansvar. Moderatorn kan, efter en bedömning i det enskilda fallet, fatta beslut om att radera sådana personuppgifter.

 

Hur länge sparar ni uppgifterna?

EU-kommissionen sparar dina uppgifter så länge som den aktuella Futuriumgruppen behöver följas upp, t.ex. i fråga om driften och förvaltningen av gruppen.

Logguppgifter (besökta URL, inloggningstidpunkt, namn och e-postadress för inloggaren) sparas i 3 timmar.

Information om förfluten tid för registrering av användare och senaste åtkomst till plattformen sparas så länge som människor är medlemmar i plattformen.

Alla andra personuppgifter sparas under 5 år efter din senaste interaktion med plattformen. Därefter raderas de, om du inte angett att du vill vara kvar som registrerad användare. 

Du kan begära radering av dina uppgifter före femårsperiodens slut (se ”Vem kan jag kontakta?” i avsnitt 8 nedan).

 

Hur skyddar ni mina uppgifter?

Alla uppgifter i elektronisk form (t.ex. mejl, dokument och uppladdade data) sparas på kommissionens eller underleverantörernas servrar i enlighet med kommissionens beslut K(2006) 3602 av den 16 augusti 2006 om säkerhetsbestämmelser för Europeiska kommissionens informationssystem. Kommissionens underleverantörer måste följa en särskild avtalsbestämmelse när de behandlar personuppgifter på uppdrag av kommissionen.

 

Vem har tillgång till mina uppgifter och vem får se dem?

Alla personuppgifter som du lämnar kan ses av webbplatsens administratörer (anställda vid kommissionen) och, beroende på behov, även av annan kommissionspersonal.

Även andra personer kan få tillgång till dina uppgifter, beroende på deras åtkomsträttigheter:

 • Om du har registrerat dig som användare, kan webbsidans besökare se ditt för- och efternamn, din organisation och avdelning (enligt EU Login) samt din profilbild om du har lagt ut ett foto. Om du är med i en öppen tematisk grupp och/eller lägger ut innehåll på plattformen, kan besökare också se det innehållet. Om du enbart är registrerad på plattformen, utan att i övrigt vara aktiv, kan besökare och andra användare inte se dina registreringsuppgifter.
 • Om du har registrerat dig som användare och är medlem i en sluten grupp, kan ingen annan än medlemmarna i den gruppen se ditt för- och efternamn, din organisation och avdelning (enligt EU Login) eller ditt eventuella foto. Detta gäller även allt innehåll som du lagt ut i den gruppen. Plattformens besökare kan inte se de här uppgifterna, om de inte är medlemmar i den slutna gruppen. Du kan själv bestämma om du vill bli kontaktad av andra medlemmar eller inte (standardinställningen är att inte bli kontaktad). Det finns ingen möjlighet att blockera enskilda användare.
 • Moderatorerna kan se alla uppgifter som lämnas i en ansökan om att gå med i någon av de tematiska grupperna. Moderatorerna kan vara externa uppdragstagare som anlitats av kommissionen (personuppgiftsbiträden).

Enbart registrerade användare av plattformen kan se de personuppgifter som du har kompletterat din profil med. Du kan ställa in sekretessnivån på ditt konto och själv bestämma vilka uppgifter som andra användare får se.

 

Vilka rättigheter har jag och hur utövar jag dem?

Som registrerad användare på Futuriumplattformen kan du ändra eller radera dina personuppgifter i plattformens profilsektion. Dessutom kan du ändra eller radera allt innehåll som du redan lagt ut.

Har du frågor om behandlingen av dina personuppgifter? Då kan du kontakta den personuppgiftsansvariga (den enhet i kommissionen som administrerar din grupp) genom att klicka på "Contact community manager(s)”. Du kan också kontakta GD Connect (cnect-futurium@ec.europa.eu).

Du kan utöva dina rättigheter (rätt att dra tillbaka ditt samtycke, rätt att få tillgång till, rätta eller radera dina personuppgifter och rätt att begränsa behandlingen eller flytta uppgifterna) genom att kontakta den personuppgiftsansvariga (den enhet i kommissionen som administrerar din grupp) genom att klicka på ”Contact community manager(s)”. Du kan också kontakta GD Connect (cnect-futurium@ec.europa.eu).

 

Vem kan jag kontakta?

Vid frågor, kommentarer eller klagomål om hur dina personuppgifter samlas in och behandlas kan du kontakta

– den personuppgiftsansvariga, dvs. den enhet i kommissionen som administrerar din grupp (adressen till enhetens funktionsbrevlåda finns på din grupps ”Om-sida” eller i sidhuvudet)

– kommissionens personuppgiftsbiträde: GD Connect, enhet R.3 ”Kunskapshantering och innovativa system”.

Copernicus L-51

B-1049 Bryssel

Mejladress: CNECT-FUTURIUM@ec.europa.eu

Du kan också kontakta kommissionens dataskyddsombud: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Vid en konflikt kan du klaga hos Europeiska datatillsynsmannen: edps@edps.europa.eu.

 Läs mer i dataskyddsombudets register