Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spracovateľská operácia: Platforma a komunity Futurium.

Prevádzkovateľ: príslušné oddelenie Európskej komisie, ktoré vytvorilo a riadi komunitu (ak chcete zistiť príslušné oddelenie, pozrite si „stránku o nás“ alebo záhlavie komunity, ktorej ste členom)

Interný sprostredkovateľ: Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie – oddelenie R.3

Referenčná značka: DPR-EC-00787

 

Obsah

 1. Úvod
 2. Prečo spracúvame vaše údaje?
 3. Ktoré údaje zhromažďujeme a spracúvame?
 4. Ako dlho uchovávame vaše údaje?
 5. Ako chránime vaše údaje?
 6. Kto má prístup k vašim údajom a komu sa poskytujú?
 7. Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?
 8. Kontaktné údaje

 

Úvod

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa týka platformy Futurium a všetkých aktivít súvisiacich s komunitami Futurium (ako je napríklad online účasť na platforme). V tomto vyhlásení objasňujeme, prečo spracúvame všetky poskytnuté osobné údaje, ako ich zbierame, ako s nimi narábame a ako zabezpečujeme ich ochranu, ako získané informácie používame a aké práva máte v súvislosti s vašimi údajmi. Európske inštitúcie sú povinné chrániť a rešpektovať vaše súkromie. Keďže sa v rámci tejto služby zbierajú a ďalej spracúvajú osobné údaje, uplatňujú sa osobitné pravidlá ochrany údajov[1]. Platformu Futurium vlastní Európska komisia, komunity Futurium spravuje príslušné oddelenie Európskej komisie (ak chcete zistiť príslušné oddelenie, pozrite si „stránku o nás“ alebo záhlavie komunity, ktorej ste členom). Technické aspekty platformy spravuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre komunikačné siete, obsah a technológie (CNECT) a iné generálne riaditeľstvá.

 

[1]Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

Prečo spracúvame vaše údaje?

Vaše osobné údaje získavame a využívame na správu komunít Futurium. Získavanie a používanie vašich osobných údajov nám umožňuje založiť vaše členstvo v rámci komunity, kontaktovať vás v súvislosti s online a offline aktivitami, ktoré sa týkajú komunity a zabezpečiť tak vašu účasť na nich, ako aj získať prehľad o rôznych typoch členov v komunitách.

Operácie spracovania osobných údajov pre organizáciu a riadenie komunít Futurium sú zákonné podľa článku 5 písm. d) nariadenia (EÚ) 2018/1725, keďže pred získaním členstva udeľuje používateľ na vykonávanie týchto operácii súhlas. Cieľ príslušného spoločenstva Futurium a všetky iné súvisiace politické rozhodnutia sú podrobne uvedené v časti „O nás“ na stránke danej komunity v rámci webového sídla Futurium.

 

Ktoré údaje zhromažďujeme a spracúvame?

Spracúvame osobné údaje potrebné na vytvorenie vášho účtu na webovom sídle Futurium, vďaka ktorému sa budete môcť stať členmi komunít, ktorých hostiteľom je online platforma Futurium, ako aj údaje potrebné na organizáciu a riadenie rôznych komunít.

I. Údaje získané od všetkých používateľov (členov alebo nečlenov): IP adresa, ktorá sa získava len na účely bezpečnostných opatrení.

Správca systému získa vašu IP adresu, ak nie je utajená.

II. Spracúvanými údajmi od všetkých registrovaných používateľov sú tieto údaje:

Povinné

II. a) meno (meno a priezvisko) (získané prostredníctvom služby EU Login),

II. b) e-mailová adresa (získaná prostredníctvom služby EU Login),

II. c) URL webovej stránky, z ktorej používateľ prichádza, a navštívená URL,

II. d) čas prihlásenia,

II. e) organizácia (v závislosti od poskytnutých údajov, keď si dotknuté osoby vytvorili účet EU Login) (získané prostredníctvom služby EU Login),

II. f) odbor (v závislosti od poskytnutých údajov, keď si dotknuté osoby vytvorili účet EU Login) (získané prostredníctvom služby EU Login),

Tieto údaje budú súčasťou vášho používateľského účtu.

Okrem uvedených „povinných“ osobných údajov môže každý operatívny prevádzkovateľ požiadať o ďalšie osobné údaje. V tomto prípade sa každý operatívny prevádzkovateľ môže rozhodnúť získavať ďalšie osobné údaje. Tieto ďalšie osobné údaje možno považovať buď za „povinné“ (bez nich sa dotknutá osoba nemôže pripojiť ku komunite) alebo „dobrovoľné“ (dotknutá osoba sa môže rozhodnúť, či ich poskytne alebo nie, ale jej začlenenie nezávisí od týchto údajov).

Príklady takýchto ďalších osobných údajov: mesto a krajina, fotografia, názov spoločnosti, v ktorej dotknutá osoba pracuje, pozícia, obsah uverejnený registrovaným používateľom, motivácia na vstup do komunity atď.

Registrovaní používatelia platformy môžu v každom prípade poskytnúť dodatočné informácie, pričom niektoré z nich môžu obsahovať osobné údaje:

 • články,
 • poznámky,
 • fotografie, textové súbory,
 • odkazy, napríklad na videá.

Berte na vedomie, že Komisia nevyžaduje, ani neočakáva od účastníkov platformy Futurium, aby ako údaje poskytli i) osobitné kategórie údajov podľa článku 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1725 (to znamená „osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby“) alebo ii) osobné údaje týkajúce sa rozsudkov v trestných veciach a trestných činov podľa článku 11 nariadenia (EÚ) 2018/1725, ktoré sú vo vzťahu k nim alebo tretím osobám v rámci ich prispievania do komunít Futurium. Za akékoľvek uvedenie tohto druhu osobných údajov je zodpovedný účastník. Sprostredkovateľ sa môže rozhodnúť takéto osobné údaje vymazať na základe posúdenia jednotlivých prípadov.

 

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Európska komisia uchováva vaše údaje tak dlho, kým sú potrebné nadväzujúce opatrenia pre príslušnú komunitu Futurium, najmä fungovanie komunity a s ním spojené riadenie. Vaše osobné údaje budú uchovávané po obdobie piatich rokov po vašej poslednej interakcii s platformou. Vaše osobné údaje budú následne vymazané, pokiaľ neobnovíte svoj záujem byť registrovaným používateľom platformy.

Vaše osobné údaje budú na požiadanie z platformy vymazané skôr, ako uplynie päťročné obdobie ich uchovávania (pozri Kontaktné informácie v časti 8 nižšie).

 

Ako chránime vaše údaje?

Všetky údaje v elektronickom formáte (e-maily, dokumenty, nahraté súbory údajov atď.) sú uložené na serveroch Európskej komisie alebo jej dodávateľov v súlade s rozhodnutím Európskej komisie zo 16. augusta 2006 K(2006) 3602 o bezpečnosti informačných systémov používaných Európskou komisiou. Dodávatelia Komisie sú na požiadanie Komisie viazaní osobitnou zmluvnou doložkou týkajúcou sa akýchkoľvek spracovateľských operácií vašich údajov.

 

Kto má prístup k vašim údajom a komu sa poskytujú?

Ku všetkým osobným údajom, ktoré poskytnete majú prístup správcovia webových sídel (útvary Komisie), ako aj iné útvary Komisie na základe opodstatnenej potreby informovanosti.

K vašim údajom môžu mať prístup aj iné osoby v závislosti od ich prístupových práv:

 • Ak ste registrovaný používateľ, budú vaše meno, priezvisko, organizácia a odbor (ako sú zapísané na účte EU Login) a profilová fotografia, ak je k dispozícii, ako aj vami zverejnený obsah, viditeľné pre každého návštevníka webového sídla v prípade, že ste sa stali členom otvorenej tematickej komunity a/alebo ste uverejnili obsah na platforme. Ak ste sa len zaregistrovali na platforme bez vykonania ďalších činností, nebudú tieto údaje viditeľné pre návštevníkov ani iných používateľov.
 • Ak ste registrovaný používateľ, budú vaše meno, priezvisko, organizácia a odbor (ako sú zapísané na účte EU Login) a profilová fotografia, ak je k dispozícii, ako aj vami zverejnený obsah v rámci uzavretej komunity, viditeľné iba pre členov tejto komunity. Návštevníci platformy nemajú prístup k týmto údajom, ak nie sú členmi tejto uzavretej komunity. To, či vás môžu alebo nemôžu kontaktovať iní členovia môžete povoliť alebo nie (štandardné nastavenie: nie), pričom neexistuje možnosť zablokovať špecifických používateľov.
 • Vami poskytnuté informácie, ktoré boli súčasťou požiadavky na členstvo v akejkoľvek tematickej komunity sú viditeľné pre sprostredkovateľov. Títo sprostredkovatelia môžu byť pre Komisiu externí (spracovatelia údajov).

Dodatočné osobné údaje, ktoré poskytnete ako súčasť svojho profilu, sú viditeľné len pre registrovaných používateľov platformy. Nastavenia súkromia vášho účtu môžete nakonfigurovať a určiť, ktoré z týchto osobných údajov budú viditeľné pre ostatných používateľov.

 

Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Ako registrovaný používateľ platformy Futurium môžete upravovať alebo vymazávať vaše osobné údaje v profilovej časti v rámci platformy. Takisto môžete upravovať alebo vymazávať vami zverejnený obsah.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete ich adresovať operatívnemu prevádzkovateľovi (oddelenie Európskej komisie, ktoré spravuje vašu komunitu) kliknutím na „Kontaktovať správcu(-ov) komunity“. Podľa vašej preferencie sa môžete obrátiť aj na CNECT (cnect-futurium@ec.europa.eu).

Svoje práva dotknutých osôb (právo odvolať svoj súhlas, právo na prístup, opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov a právo na prenosnosť údajov) môžete uplatniť tak, že sa obrátite na operatívneho prevádzkovateľa (oddelenie Európskej komisie, ktoré spravuje vašu komunitu) kliknutím na „Kontaktovať správcu(-ov) komunity“. Podľa vašej preferencie sa môžete obrátiť aj na CNECT (cnect-futurium@ec.europa.eu).

 

Kontaktné údaje

Ak máte pripomienky alebo otázky, akékoľvek obavy alebo sťažnosti, pokiaľ ide o zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov, neváhajte sa obrátiť na:

– prevádzkovateľa (príslušné oddelenie Európskej komisie, ktoré spravuje vašu komunitu – funkčná e-mailová schránka tohto oddelenia je k dispozícii na „stránke o nás“ alebo v záhlaví vašej komunity),

alebo (podľa vášho výberu)

– interného sprostredkovateľa: DG CONNECT Unit R.3 „Knowledge Management and Innovative Systems“

Building Copernicus L-51

B-1049 Brusel

E-mail: CNECT-FUTURIUM@ec.europa.eu

Takisto môžete kontaktovať aj zodpovednú osobu Európskej komisie: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

V prípade rozporu možno sťažnosti adresovať európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov (EDPS) prostredníctvom týchto kontaktných informácií: edps@edps.europa.eu.

Podrobnejšie informácie možno nájsť v registri zodpovednej osoby Komisie: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_en