Platforma Futurium a vyhlásenie o ochrane osobných údajov členov jej komunít

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Obsah

 1. Úvod
 2. Prečo spracúvame vaše údaje?
 3. Ktoré údaje zhromažďujeme a spracúvame?
 4. Ako dlho uchovávame vaše údaje?
 5. Ako chránime vaše údaje?
 6. Kto má prístup k vašim údajom a komu sa poskytujú?
 7. Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?
 8. Kontaktné údaje

Úvod

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa týka platformy Futurium a všetkých aktivít súvisiacich s komunitami Futurium (ako je napríklad online účasť na platforme). V tomto vyhlásení objasňujeme, prečo spracúvame všetky poskytnuté osobné údaje, ako ich zbierame, ako s nimi narábame a ako zabezpečujeme ich ochranu, ako získané informácie používame a aké práva máte v súvislosti s vašimi údajmi. Európske inštitúcie sú povinné chrániť a rešpektovať vaše súkromie. Keďže sa v rámci tejto služby zbierajú a ďalej spracúvajú osobné údaje, uplatňujú sa osobitné pravidlá ochrany údajov[1]. Platformu Futurium vlastní Európska komisia, komunity Futurium spravuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre komunikačné siete, obsah a technológie (CNECT) a iné generálne riaditeľstvá.

[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2018/1725 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

Prečo spracúvame vaše údaje?

Vaše osobné údaje zbierame a používame s cieľom spravovať komunity Futurium zriadené prostredníctvom GR pre komunikačné siete, obsah a technológie, iných generálnych riaditeľstiev alebo výkonných agentúr. Zbieranie a používanie vašich osobných údajov nám umožňuje založiť vaše členstvo v rámci komunity, kontaktovať vás v súvislosti s online a offline aktivitami, ktoré sa týkajú komunity a zabezpečiť tak vašu účasť na nich, ako aj získať prehľad o rôznych typoch členov v komunitách.

Operácie spracovania osobných údajov pre organizáciu a riadenie komunít Futurium sú zákonné podľa článku 5 písm. d) nariadenia 2018/1725, keďže pred získaním členstva udeľuje používateľ na vykonávanie týchto operácii súhlas. Cieľ príslušného spoločenstva Futurium a všetky iné súvisiace politické rozhodnutia sú podrobne uvedené v časti „O nás“ na stránke danej komunity v rámci webového sídla Futurium.

 

Ktoré údaje zhromažďujeme a spracúvame?

Spracúvame osobné údaje potrebné na vytvorenie vášho účtu na webovom sídle Futurium, vďaka ktorému sa budete môcť stať členmi komunít, ktorých hostiteľom je online platforma Futurium, ako aj údaje potrebné na organizáciu a riadenie rôznych komunít.

Povinné polia, ktoré je nutné vyplniť pri vytváraní účtu:

 • meno, priezvisko,
 • e-mailová adresa.

Tieto údaje budú súčasťou vášho používateľského účtu.

Správca systému získa vašu IP adresu, ak nie je utajená.

Nepovinné polia, ktoré môžete vyplniť pri vytváraní profilu zahŕňajú najmä:

 • miesto: mesto, krajina,
 • avatar alebo profilová fotografia,
 • téma, zastúpený záujem,
 • profesionálne kontaktné údaje: názov spoločnosti, funkcia.

Povinné polia, ktoré je nutné vyplniť, ak sa pridáte do komunity:

V prípade, že sa pridáte do osobitného spoločenstva, sa môžu zbierať iné osobné údaje: napríklad sa od vás môže vyžadovať poskytnutie informácií o vašej motivácii stať sa členom komunity, vaše profesionálne zázemie a skúsenosti, ktoré sú relevantné pre príslušnú komunitu.

Registrovaní používatelia platformy môžu v každom prípade poskytnúť dodatočné informácie, pričom niektoré z nich môžu obsahovať osobné údaje:

 • články,
 • poznámky,
 • fotografie, textové súbory,
 • odkazy, napríklad na videá.

Berte na vedomie, že Komisia nevyžaduje, ani neočakáva od účastníkov platformy Futurium, aby ako údaje poskytli i) osobitné kategórie údajov podľa článku 10 ods. 1 nariadenia 2018/1725 (to znamená „osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby“) alebo ii) osobné údaje týkajúce sa rozsudkov v trestných veciach a trestných činov podľa článku 11 nariadenia 2018/1725, ktoré sú vo vzťahu k nim alebo tretím osobám v rámci ich prispievania do komunít Futurium. Za akékoľvek uvedenie tohto druhu osobných údajov je zodpovedný účastník. Sprostredkovateľ sa môže rozhodnúť takéto osobné údaje vymazať na základe posúdenia jednotlivých prípadov.

 

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

GR pre komunikačné siete, obsah a technológie uchováva vaše údaje tak dlho, kým sú potrebné nadväzujúce opatrenia pre príslušnú komunitu Futurium, najmä fungovanie komunity a s ním spojené riadenie. Vaše osobné údaje budú uchovávané po obdobie piatich rokov po vašej poslednej interakcii s platformou. Vaše osobné údaje budú následne vymazané, pokiaľ neobnovíte svoj záujem byť registrovaným používateľom platformy.

Vaše osobné údaje budú na požiadanie z platformy vymazané skôr, ako uplynie päťročné obdobie ich uchovávania (pozri Kontaktné informácie v časti 8 nižšie).

 

Ako chránime vaše údaje?

Všetky údaje v elektronickom formáte (e-maily, dokumenty, nahraté súbory údajov atď.) sú uložené na serveroch Európskej komisie alebo jej dodávateľov v súlade s rozhodnutím Európskej komisie zo 16. augusta 2006 K(2006) 3602 o bezpečnosti informačných systémov používaných Európskou komisiou. Dodávatelia Komisie sú na požiadanie Komisie viazaní osobitnou zmluvnou doložkou týkajúcou sa akýchkoľvek spracovateľských operácií vašich údajov.

 

Kto má prístup k vašim údajom a komu sa poskytujú?

Ku všetkým osobným údajom, ktoré poskytnete majú prístup správcovia webových sídel (útvary Komisie), ako aj iné útvary Komisie na základe opodstatnenej potreby informovanosti.

K vašim údajom môžu mať prístup aj iné osoby v závislosti od ich prístupových práv:

 • Ak ste registrovaný používateľ, bude vaše meno, priezvisko a profilová fotografia, ak je k dispozícii, ako aj vami zverejnený obsah viditeľný pre každého návštevníka webového sídla v prípade, že ste sa stali členom otvorenej tematickej komunity a/alebo ste uverejnili obsah na platforme. Ak ste sa len zaregistrovali na platforme bez vykonania ďalších činností, nebudú tieto údaje viditeľné pre návštevníkov ani iných používateľov.
 • Ak ste registrovaný používateľ, bude vaše meno, priezvisko a profilová fotografia, ak je k dispozícii, ako aj vami zverejnený obsah v rámci uzavretej komunity viditeľný iba pre členov tejto komunity. Návštevníci platformy nemajú prístup k týmto údajom, ak nie sú členmi tohto uzavretej komunity. To, či vás môžu alebo nemôžu kontaktovať iní členovia môžete povoliť alebo nie (štandardné nastavenie: nie), pričom neexistuje možnosť zablokovať špecifických používateľov.
 • Vami poskytnuté informácie, ktoré boli súčasťou požiadavky na členstvo v akejkoľvek tematickej komunity sú viditeľné pre sprostredkovateľov. Títo sprostredkovatelia môžu byť pre Komisiu externí (spracovatelia údajov).

Dodatočné osobné údaje, ktoré poskytnete ako súčasť svojho profilu, sú viditeľné len pre registrovaných používateľov platformy. Nastavenia súkromia vášho účtu môžete nakonfigurovať a určiť, ktoré z týchto osobných údajov budú viditeľné pre ostatných používateľov.

 

Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Ako registrovaný používateľ platformy Futurium môžete upravovať alebo vymazávať vaše osobné údaje v profilovej časti v rámci platformy. Takisto môžete upravovať alebo vymazávať vami zverejnený obsah.

Môžete tiež požiadať prevádzkovateľa údajov o vymazanie vášho profilu. Vami vytvorený obsah na platforme bude následne anonymizovaný.

O blokovanie, opravu alebo vymazanie osobných údajov môžete požiadať prostredníctvom zaslania e-mailu na túto adresu: cnect-futurium@ec.europa.eu.

 

Kontaktné údaje

Ak máte pripomienky alebo otázky, akékoľvek obavy alebo sťažnosti, pokiaľ ide o zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov, neváhajte sa skontaktovať s prevádzkovateľom prostredníctvom týchto kontaktných údajov:

DG CONNECT Unit R.3 “Knowledge Management and Innovative Systems”

Building BU25

B-1049 Brusel

E-mail: CNECT-FUTURIUM@ec.europa.eu

Takisto môžete kontaktovať aj zodpovednú osobu Európskej komisie: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

V prípade rozporu možno sťažnosti adresovať európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov (EDPS) prostredníctvom týchto kontaktných informácií: edps@edps.europa.eu.

Podrobnejšie informácie možno nájsť v registri zodpovednej osoby Komisie: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_sk