Privacyverklaring Futuriumplatform en community’s

BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Waarom verwerken wij uw gegevens?
 3. Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?
 4. Hoelang bewaren wij uw gegevens?
 5. Hoe beschermen wij uw gegevens?
 6. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie geven wij die door?
 7. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?
 8. Contact

Inleiding

Deze privacyverklaring heeft betrekking op het Futuriumplatform en alle activiteiten in verband met de Futuriumcommunity’s (zoals online deelname aan het platform). In deze privacyverklaring wordt uitgelegd waarom en hoe we persoonsgegevens verzamelen, verwerken, opslaan en beschermen, hoe deze gegevens worden gebruikt en welke rechten u kunt uitoefenen in dit verband. De Europese instellingen hebben zich ertoe verbonden de persoonlijke levenssfeer te beschermen en te eerbiedigen. Aangezien in het kader van deze dienst persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, gelden specifieke gegevensbeschermingsregels[1]. Het Futuriumplatform is eigendom van de Europese Commissie; de Futuriumcommunity’s worden beheerd door het directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie van de Europese Commissie (DG CONNECT) en andere directoraten-generaal.

 

[1] Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens .

 

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor het beheer van de Futuriumcommunity’s die worden opgezet door DG CONNECT, andere directoraten-generaal of uitvoerende agentschappen. Door uw gegevens te verzamelen en te gebruiken kunnen wij bepalen van welke community u lid bent, kunnen wij u op de hoogte houden van online- en offlineactiviteiten in het kader van de community en ervoor zorgen dat u eraan kunt deelnemen, en krijgen wij een overzicht van de verschillende soorten leden van de community’s.

De verwerking van persoonsgegevens voor de organisatie en het beheer van de Futuriumcommunity’s is rechtmatig op grond van artikel 5, onder d), van Verordening (EU) 2018/1725, aangezien de gebruiker toestemming geeft alvorens lid te worden. Het doel van de Futuriumcommunity’s en alle daarmee verband houdende beleidsbeslissingen worden uitvoerig beschreven in de tab “Over Futurium” op de Community-pagina van de Futuriumwebsite.

 

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens die nodig zijn voor het aanmaken van uw account op de Futuriumwebsite, zodat u deel kunt uitmaken van de community’s op het online Futuriumplatform, en voor het organiseren en beheren van de verschillende community’s.

Verplichte velden die moeten worden ingevuld wanneer u een account aanmaakt:

 • voornaam, achternaam
 • e-mailadres

Deze gegevens maken deel uit van uw gebruikersaccount.

De systeembeheerder ontvangt uw IP-adres als het niet wordt afgeschermd.

Optionele velden die u bij het aanmaken van een profiel kunt invullen, zijn met name:

 • locatie: stad, land
 • avatar of profielfoto
 • onderwerp, belang dat u behartigt
 • professionele contactgegevens: bedrijfsnaam, functie

Verplichte velden die moeten worden ingevuld wanneer u lid wordt van een community:

Andere persoonsgegevens kunnen worden verzameld wanneer u lid wordt van een specifieke community: u kunt bijvoorbeeld worden gevraagd om voor de community relevante informatie te verstrekken over uw beweegredenen om lid te worden en over uw professionele achtergrond en ervaring.

Geregistreerde gebruikers van het platform kunnen in elk geval aanvullende gegevens verstrekken, waarvan sommige persoonsgegevens kunnen bevatten:

 • artikelen
 • reacties
 • afbeeldingen, tekstbestanden
 • links, bijvoorbeeld naar video’s

De Commissie vraagt of verwacht niet dat deelnemers aan Futurium in hun bijdragen aan de Futuriumcommunity’s met betrekking tot zichzelf of derden de volgende gegevens verstrekken: i) bijzondere categorieën van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 10, lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 (dus geen “persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en [...] genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid”) en geen ii) persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten als bedoeld in artikel 11 van Verordening (EU) 2018/1725. Indien de deelnemer deze soorten persoonsgegevens vermeldt, is dat diens verantwoordelijkheid. De moderator kan geval per geval beslissen dergelijke persoonsgegevens te wissen.

 

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden op verzoek verwijderd vóór het einde van de periode van vijf jaar (zie contactgegevens in punt 8 hieronder).

 

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Alle gegevens in elektronisch formaat (e-mails, documenten, geüploade gegevensbestanden enz.) worden opgeslagen op servers van de Europese Commissie of die van haar contractanten conform Besluit C(2006) 3602 van 16 augustus 2006 betreffende de beveiliging van door de Europese Commissie gebruikte informatiesystemen. De contractanten van de Commissie zijn gebonden aan een specifieke contractuele bepaling voor de verwerking van uw gegevens namens de Commissie.

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie geven wij die door?

Alle persoonsgegevens die u verstrekt, kunnen voor zover noodzakelijk worden geraadpleegd door de beheerders van de websites (personeel van de Commissie) en andere personeelsleden van de Commissie.

Het is mogelijk dat andere personen uw gegevens raadplegen, afhankelijk van hun toegangsrechten:

 • Als geregistreerde gebruiker zijn uw voornaam, achternaam, profielfoto (indien toegevoegd) en de inhoud die u post, zichtbaar voor elke bezoeker van de website indien u zich bij een open thematische community heeft aangesloten en/of inhoud op het platform heeft gepost. Als u alleen op het platform geregistreerd bent maar verder niets doet, zijn deze gegevens niet zichtbaar voor bezoekers en andere gebruikers.
 • Als geregistreerde gebruiker zijn uw voornaam, achternaam, profielfoto (indien toegevoegd) en de inhoud die u in een gesloten gemeenschap post, alleen zichtbaar voor leden van de betrokken community. Bezoekers van het platform hebben geen toegang tot deze gegevens als zij geen lid zijn van de gesloten community. U kunt al dan niet aanvaarden dat andere leden contact met u kunnen opnemen (standaardinstelling: niet); het is niet mogelijk specifieke gebruikers te blokkeren.
 • De informatie die u verstrekt wanneer u een verzoek indient om tot een van de thematische community’s toe te treden, is zichtbaar voor de moderatoren van de betrokken community. Dit kunnen externe moderatoren zijn die niet bij de Commissie werken (gegevensverwerkers).

Aanvullende persoonsgegevens die u in uw profiel verstrekt, zijn alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers van het platform. U kunt de privacyinstellingen van uw account configureren en bepalen welke van deze persoonsgegevens zichtbaar zijn voor andere gebruikers.

 

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

Als geregistreerde gebruiker van het Futuriumplatform kunt u uw persoonsgegevens op de profielpagina van het platform wijzigen of verwijderen. U kunt de door u geposte inhoud ook wijzigen of verwijderen.

Daarnaast kunt u de verwerkingsverantwoordelijke vragen uw profiel te verwijderen. De door u op het platform geposte inhoud wordt dan geanonimiseerd.

Via het volgende adres kunt u vragen om persoonsgegevens te blokkeren, te corrigeren of te verwijderen: cnect-futurium@ec.europa.eu.

 

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen, bezwaren of een klacht in verband met de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met:

DG CONNECT Eenheid R.3 “Kennisbeheer en Innovatieve Systemen”

Building BU25

B-1049 Brussel

Email: CNECT-FUTURIUM@ec.europa.eu

U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de Europese Commissie: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

In geval van een conflict kunt u een beroep doen op de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming: edps@edps.europa.eu.

Meer informatie vindt u in het register van de functionaris voor gegevensbescherming van de Commissie: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_nl