Stqarrija ta’ Privatezza

Operazzjoni ta’ pproċessar: Il-Pjattaforma u l-Komunitajiet ta’ Futurium.

Kontrollur tad-Data: L-Unità rilevanti tal-Kummissjoni Ewropea li ħolqot u mmaniġġjat l-Komunità (jekk jogħġbok iċċekkja “dwar il-paġna” jew l-intestatura tal-komunità li inti membru tagħha biex tidentifika l-Unità rilevanti)

Proċessur tad-Data Interna: Direttorat Ġenerali għan-Networks tal-Komunikazzjonijiet, il-Kontenut u t-Teknoloġija – Unità R.3.

Referenza tar-Rekord: DPR-EC-00787

 

Werrej

 1. Introduzzjoni
 2. Għaliex nipproċessaw id-data tiegħek?
 3. Liema data niġbru u nipproċessaw?
 4. Għal kemm żmien inżommu d-data tiegħek?
 5. Kif nipproteġu d-data tiegħek?
 6. Min għandu aċċess għad-data personali tiegħek u lil min tiġi żvelata?
 7. X’inhuma drittijietek u kif tista’ teżerċitahom?
 8. Informazzjoni ta’ kuntatt

 

Introduzzjoni

Din l-istqarrija  ta’ privatezza tikkonċerna l-Pjattaforma ta’ Futurium u l-attivitajiet kollha relatati mal-Komunitajiet ta’ Futurium (bħall-parteċipazzjoni online fuq il-pjattaforma). Hi tispjega r-raġuni għall-ipproċessar, għall-mod kif niġbru, nittrattaw u niżguraw il-protezzjoni tad-data personali kollha pprovduta, kif dik l-informazzjoni tintuża, u liema drittijiet tista’ teżerċita b’rabta mad-data tiegħek. L-istituzzjonijiet Ewropej huma marbuta li jipproteġu u jirrispettaw il-privatezza tiegħek. Peress li dan is-servizz jiġbor u jipproċessa iktar id-data personali, japplikaw regoli speċifiċi dwar il-protezzjoni tad-data[1]. Il-Pjattaforma ta’ Futurium hija proprjetà tal-Kummissjoni Ewropea; kull Komunità ta’ Futurium hija amministrata minn Unità rilevanti tal-Kummissjoni Ewropea (jekk jogħġbok iċċekkja “dwar il-paġna” jew l-intestatura tal-komunità li inti membru tagħha biex tidentifika l-Unità rilevanti). L-aspetti tekniċi tal-pjattaforma jiġu mantenuti mid-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għan-Networks tal-Komunikazzjonijiet, il-Kontenut u t-Teknoloġija (DĠ CONNECT), Direttorati Ġenerali oħra.

 

[1] Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data.

 

Għaliex nipproċessaw id-data tiegħek?

Niġbru u nużaw l-informazzjoni personali tiegħek biex namministraw il-Komunitajiet ta’ Futurium. Il-ġbir u l-użu tad-data tiegħek jippermettulna nistabbilixxu s-sħubija tiegħek fi ħdan komunità, nikkuntattjawk fir-rigward ta’ attivitajiet online u offline relatati mal-komunità u niżguraw il-parteċipazzjoni tiegħek fihom, u biex ikollna ħarsa ġenerali tad-diversi tipi ta’ membri tal-komunitajiet.

L-operazzjonijiet tal-ipproċessar ta’ data personali għall-organizzazzjoni u l-ġestjoni tal-Komunitajiet ta’ Futurium huma legali skont l-Artikolu 5(d) tar-Regolament (UE) 2018/1725, billi l-utent jipprovdi l-kunsens tiegħu/tagħha qabel ma jsir membru. L-iskop tal-Komunità ta’ Futurium rispettiva u kull deċiżjoni ta’ politika relatata huma stabbiliti fid-dettall fit-tab “Dwarna” fis-sit web tal-Komunità tas-sit web tal-Futurium.

 

Liema data niġbru u nipproċessaw?

Nipproċessaw id-data personali meħtieġa għall-ħolqien tal-kont tiegħek fis-sit web ta’ Futurium, li jippermettilek tipparteċipa fil-Komunitajiet ospitati mill-pjattaforma online ta’ Futurium, u għall-organizzazzjoni u l-ġestjoni ta’ Komunitajiet differenti.

I. Data miġbura mingħand l-utenti kollha (membru jew mhux membru): Indirizz IP, li jinġabar biss għal miżuri ta’ sigurtà.

L-amministratur tas-sistema jirċievi l-indirizz IP tiegħek jekk ma jkunx mgħotti.

II. Id-data pproċessata mill-utenti rreġistrati kollha hija d-data li ġejja:

Obbligatorja

II. a) Isem (isem u kunjom) (miksub permezz tal-EU Login);

II. b) L-indirizz tal-email (miksub permezz tal-EU Login);

II. c) L-URL tal-paġna web minn fejn jiġi l-utent u l-URL li jkun żar;

II. d) Il-ħin tal-login;

II. e) L-organizzazzjoni (skont id-data pprovduta meta s-suġġetti tad-data ħolqu l-EU Login tagħhom) (miksuba permezz tal-EU Login);

II. f) dipartiment (skont id-data pprovduta meta s-suġġetti tad-data ħolqu l-EU Login tagħhom) (miksuba permezz tal-EU Login).

II. g) sħubija fil-komunitajiet.

Din id-data ssir parti mill-kont tal-utent tiegħek.

Minbarra d-data personali “obbligatorja” msemmija hawn fuq, kull kontrollur operazzjonali tad-data huwa liberu li jitlob għal aktar data personali. F’dan il-każ, kull kontrollur operazzjonali tad-data jista’ jagħżel li jiġbor aktar data personali. Din id-data personali ulterjuri tista’ titqies jew bħala “obbligatorja” (mingħajrha, is-suġġett tad-data ma jistax jingħaqad mal-komunità) jew “volontarja” (is-suġġett tad-data jista’ jagħżel li jipprovdiha jew le, iżda l-inklużjoni tiegħu/tagħha ma tiddependix fuq din id-data).

Eżempji ta’ tali data personali addizzjonali: Belt u pajjiż; Stampa L-isem tal-kumpanija fejn jaħdem is-suġġett tad-data; Pożizzjoni Kontenut ippubblikat mill-utent irreġistrat; motivazzjoni għas-sħubija fil-komunità, eċċ.

Utenti rreġistrati tal-pjattaforma jistgħu fi kwalunkwe każ jipprovdu informazzjoni addizzjonali, li wħud minnha tista’ tkun fiha data personali:

 • Artikli,
 • Kummenti,
 • Stampi, fajls ta’ test,
 • Links, eż. għal filmati.

Jekk jogħġbok innota li l-Kummissjoni ma titlobx u lanqas tistenna li l-parteċipanti f’Futurium jinkludu (i) kategoriji speċjali ta’ data skont l-Artikolu 10(1) tar-Regolament 2018/1725 (jiġifieri “data personali li tiżvela oriġini razzjali jew etnika, opinjonijiet politiċi, twemmin reliġjuż jew filosofiku, jew sħubija fi trade union, u l-ipproċessar ta’ dataġenetika, data bijometrika bl-iskop li tidentifika b’mod uniku persuna fiżika, data dwar is-saħħa jew data dwar il-ħajja sesswali ta’ persuna fiżika u l-orjentazzjoni sesswali”) jew (ii) data personali relatata ma’ kundanni kriminali u reati kif previst fl-Artikolu 11 tar-Regolament 2018/1725, relatati magħhom infushom jew ma’ terzi persuni fil-kontribuzzjonijiet tagħhom lill-komunitajiet ta’ Futurium. Kwalunkwe inklużjoni ta’ dawn it-tipi ta’ data personali hija r-responsabbiltà tal-parteċipant. Il-moderatur jista’ jiddeċiedi li jħassar data personali bħal din abbażi ta’ valutazzjoni ta’ każ b’każ.

 

Għal kemm żmien inżommu d-data tiegħek?

Id-DĠ CONNECT iżomm id-data tiegħek sakemm ikunu meħtieġa azzjonijiet ta’ segwitu għall-Komunità ta’ Futurium ikkonċernata, jiġifieri l-operazzjoni tal-Komunità u l-ġestjoni relatata tagħha.

Id-data tal-log (URL miżjura, il-ħin tal-login, l-isem u l-email tal-utent logged-in) tinżamm għal 3 siegħa.

L-informazzjoni relatata mal-ħin li jkun għadda għar-reġistrazzjoni tal-utent u mal-aħħar aċċess fil-pjattaforma tinżamm sakemm in-nies ikunu membri tal-pjattaforma.

Id-data personali l-oħra kollha se tinżamm matul 5 snin wara l-aħħar interazzjoni tiegħek mal-pjattaforma. Imbagħad, id-data personali tiegħek titħassar, sakemm ma ġġeddidx l-interess tiegħek li tkun utent irreġistrat tal-pjattaforma.

Id-data personali tiegħek se titħassar mill-Pjattaforma qabel tmiem il-perjodu ta’ żamma ta’ ħames snin, fuq talba (ara l-Informazzjoni ta’ Kuntatt fit-Taqsima 8. hawn taħt).

 

Kif nipproteġu d-data tiegħek?

Id-data kollha f’format elettroniku (emails, dokumenti, ġabriet ta’ data, eċċ) jinħażnu jew fuq is-servers tal-Kummissjoni Ewropea jew fuq tal-kuntratturi tagħha skont id-deċiżjoni tagħha C(2006)3602 tas-16 ta’ Awwissu 2006 dwar is-sigurtà ta’ sistemi ta’ informazzjoni użati mill-Kummissjoni Ewropea. Il-kuntratturi tal-Kummissjoni huma marbutin bi klawżola kuntrattwali speċifika għal kwalunkwe operazzjoni tal-ipproċessar tad-data tiegħek f’isem il-Kummissjoni.

 

Min għandu aċċess għad-data personali tiegħek u lil min tiġi żvelata?

Id-data personali kollha pprovduta minnek tista’ tiġi aċċessata mill-amministraturi tas-siti web (l-istaff tal-Kummissjoni), kif ukoll minn staff ieħor tal-Kummissjoni abbażi tal-ħtieġa tal-għarfien.

Id-data tiegħek tista’ tiġi aċċessata minn persuni oħra, skont id-drittijiet ta’ aċċess tagħhom:

 • Bħala utent reġistrat, ismek, kunjomok,  l-organizzazzjoni u d-dipartiment (kif ikkodifikat fl-EU Login) u l-istampa tal-profil tiegħek jekk ipprovduta, kif ukoll il-kontenut ippowstjat, huma viżibbli għal kwalunkwe viżitatur tas-sit web, jekk tkun ingħaqadt ma’ komunità tematika miftuħa u/jew ippowstjajt kontenut fuq il-pjattaforma. Jekk int sempliċiment irreġistrajt fuq il-pjattaforma mingħajr ma twettaq ebda azzjoni oħra, din id-data ma tkunx viżibbli għall-viżitaturi u għal utenti oħra.
 • Bħala utent reġistrat, ismek, kunjomok l-organizzazzjoni u d-dipartiment (kif ikkodifikat fl-EU Login) u l-istampastampa tal-profil tiegħek jekk ipprovduta, kif ukoll il-kontenut f’komunità magħluqa, huma viżibbli biss għall-membri ta’ din il-komunità. Il-viżitaturi tal-pjattaforma ma jistgħux jaċċessaw din id-data jekk ma jkunux membri ta’ din il-komunità magħluqa. Tista’ taċċetta jew ma taċċettax li tiġi kkuntattjat minn membri oħra (b’mod awtomatiku: le), ma hemm l-ebda possibilità li jiġu mblukkati utenti speċifiċi.
 • L-informazzjoni pprovduta minnek bħala parti mit-talba biex tingħaqad ma’ kwalunkwe waħda mill-komunitajiet tematiċi tkun viżibbli mill-moderaturi tagħha. Dawn il-moderaturi jistgħu jkunu esterni għall-Kummissjoni (proċessuri tad-data).

Id-data personali addizzjonali pprovduta minnek bħala parti mill-profil tiegħek hija viżibbli biss għall-utenti rreġistrati tal-pjattaforma. Tista’ tikkonfigura l-konfigurazzjonijiet ta’ privatezza tal-kont tiegħek u tiddetermina liema minn din id-data personali hija viżibbli għal utenti oħra.

 

X’inhuma drittijietek u kif tista’ teżerċitahom?

Bħala utent reġistrat tal-pjattaforma ta’ Futurium, tista’ timmodifika jew tħassar id-data personali tiegħek fit-taqsima tal-profil tal-pjattaforma. Tista’ wkoll tbiddel jew tħassar il-kontenut ippowstjat minnek.

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar l-ipproċessar tad-data personali tiegħek, tista’ tindirizzahom lill-kontrollur operattiv (l-Unità tal-Kummissjoni Ewropea li timmaniġġja l-Komunità tiegħek) billi tikklikkja fuq “Kuntatt mal-manager(s) tal-komunità”. Jekk tippreferi, tista’ tikkuntattja wkoll lid-DĠ CONNECT (cnect-futurium@ec.europa.eu).

Tista’ teżerċita d-drittijiet tiegħek bħala suġġetti tad-data (id-dritt li tirtira l-kunsens tiegħek, id-dritt li taċċessa, tirrettifika jew tħassar id-data personali tiegħek, id-dritt li tirrestrinġi l-ipproċessar tad-data personali tiegħek u d-dritt għall-portabbiltà tad-data) billi tikkuntattja lill-kontrollur operattiv (l-Unità tal-Kummissjoni Ewropea li timmaniġġja l-Komunità tiegħek) billi tikklikkja fuq “Kuntatt mal-manager(s) tal-komunità”. Jekk tippreferi, tista’ tikkuntattja wkoll lid-DĠ CONNECT (cnect-futurium@ec.europa.eu).

 

Informazzjoni ta’ kuntatt

Jekk għandek  kumment jew mistoqsija, xi tħassib jew ilment rigward il-ġbir u l-użu tad-data personali tiegħek, ħossok liberu li tikkuntattja lill-Kontrollur tad-Data permezz tad-dettalji ta’ kuntatt li ġejjin:

- il-kontrollur tad-data (l-Unità rilevanti tal-Kummissjoni Ewropea li timmaniġġja l-Komunità tiegħek - il-Functional Mail Box ta’ din l-Unità hija disponibbli fil-“paġna Dwarna” jew fl-intestatura tal-komunità tiegħek),

jew (skont l-għażla tiegħek)

- il-proċessur tad-data interna: DG CONNECT Unit R.3 “Knowledge Management and Innovative Systems”

Building Copernicus L-51 

B-1049 Brussels 

Email: CNECT-FUTURIUM@ec.europa.eu

Tista’ tikkuntattja wkoll lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data (UPD) tal-Kummissjoni Ewropea: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

F’każ ta’ kunflitt, l-ilmenti jistgħu jiġu indirizzati lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD) permezz tal-informazzjoni ta’ kuntatt li ġejja: edps@edps.europa.eu.

Tista’ ssib aktar informazzjoni dettaljata fir-Reġistru tal-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-Kummissjoni: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_en