Paziņojums par privātumu

Apstrādes darbība: Platforma Futurium un tās kopienas.

Datu pārzinis: Eiropas Komisijas nodaļa, kas izveidojusi un pārvalda kopienu (lai noskaidrotu, kura ir kompetentā nodaļa, ielūkojieties sadaļā “Par Futurium” vai tās kopienas galvenē, kuras dalībnieks esat).

Iekšējais datu apstrādātājs: Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts — R.3. nodaļa.

Atsauce reģistrā: DPR-EC-00787.

 

Saturs

 1. Ievads
 2. Kāpēc mēs apstrādājam jūsu datus?
 3. Kādus datus mēs vācam un apstrādājam?
 4. Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus?
 5. Kā mēs aizsargājam jūsu datus?
 6. Kam ir pieejami jūsu dati un kam tos izpauž?
 7. Kādas ir jūsu tiesības un kā jūs varat tās izmantot?
 8. Kontaktinformācija

 

Ievads

Šis paziņojums par privātumu attiecas uz platformu Futurium un visām ar Futurium kopienām saistītajām aktivitātēm (piemēram, tiešsaistes dalību platformā). Šajā paziņojumā ir izskaidrots jebkādu sniegtu persondatu apstrādes pamatojums, tas, kādā veidā tie tiek vākti, apstrādāti un kā tiek nodrošināta to aizsardzība, kā šī informācija tiek izmantota un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu datiem. Eiropas iestādes ir apņēmušās aizsargāt un ievērot jūsu privātumu. Tā kā šajā pakalpojumā vāc un tālāk apstrādā persondatus, tiek piemēroti īpaši datu aizsardzības noteikumi[1]. Platforma Futurium pieder Eiropas Komisijai; katru Futurium kopienu pārvalda par to atbildīgā Eiropas Komisijas nodaļa (lai noskaidrotu, kura ir kompetentā nodaļa, ielūkojieties sadaļā “Par Futurium” vai tās kopienas galvenē, kuras dalībnieks esat). Par platformas tehniskajiem aspektiem rūpējas Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts (CONNECT ĢD), kā arī citi ģenerāldirektorāti.

 

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti.

 

Kāpēc mēs apstrādājam jūsu datus?

Mēs jūsu persondatus vācam un izmantojam Futurium kopienu pārvaldības nolūkos. Savācot un izmantojot jūsu datus, mēs varam pievienot jūs kā dalībnieku kopienā, sazināties ar jums par tiešsaistes un bezsaistes pasākumiem, kas saistīti ar kopienu, un nodrošināt jūsu dalību tajos, kā arī gūt pārskatu par dažādiem kopienas dalībnieku veidiem.

Persondatu apstrādes darbības Futurium kopienu organizēšanas un pārvaldības vajadzībām tiek īstenotas likumīgi saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 5. panta d) punktu, ja lietotājs ir sniedzis savu piekrišanu pirms kļūšanas par kopienas dalībnieku. Attiecīgās Futurium kopienas mērķis un ar to saistītie politikas lēmumi ir sīki izklāstīti attiecīgās Futuriumplatformas kopienas cilnē “Par Futurium”.

 

Kādus datus mēs vācam un apstrādājam?

Mēs apstrādājam persondatus, kas vajadzīgi, lai izveidotu jūsu kontu Futurium tīmekļvietnē, caur kuru jūs varat iesaistīties Futurium tiešsaistes platformas uzturētajās kopienās, kā arī lai organizētu un pārvaldītu dažādas kopienas.

I. Dati, ko vāc no visiem lietotājiem (neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav reģistrēti dalībnieki): IP adrese, ko vāc tikai drošības apsvērumu dēļ.

Sistēmas administrators saņem jūsu IP adresi, ja tā nav slēpta.

II. Attiecībā uz visiem reģistrētajiem lietotājiem tiek apstrādāti šādi dati:

Obligāti

II.a) vārds (vārds un uzvārds) (iegūts, izmantojot “EU Login”);

II.b) e-pasta adrese (iegūta, izmantojot “EU Login”);

II.c) tās vietnes URL, no kuras nāk lietotājs, un apmeklētā URL;

II.d) pieteikšanās laiks;

II.e) organizācija (atkarībā no datiem, kas sniegti, datu subjektiem izveidojot “EU Login” kontu) (dati iegūti, izmantojot “EU Login”);

II.f) struktūrvienība (atkarībā no datiem, kas sniegti, datu subjektiem izveidojot “EU Login” kontu) (dati iegūti, izmantojot “EU Login”).

Šie dati būs daļa no jūsu lietotāja konta.

Papildus iepriekš minētajiem “obligātajiem” persondatiem katrs operatīvais datu pārzinis var pieprasīt sniegt vēl citus persondatus. Šādā gadījumā katrs operatīvais datu pārzinis var izvēlēties vākt papildu persondatus. Šos papildu persondatus var noteikt par “obligāti sniedzamiem” (bez tiem datu subjekts nevar pievienoties kopienai) vai par “brīvprātīgi sniedzamiem” (datu subjekts var izvēlēties tos sniegt, bet viņa iekļaušana kopienā nav atkarīga no šo datu iesniegšanas).

Daži šādu papildu persondatu piemēri: pilsēta un valsts; dalībnieka foto; tā uzņēmuma nosaukums, kurā strādā datu subjekts; amats; saturs, ko publicējis reģistrētais lietotājs; motivācija pievienoties kopienai u. c.

Reģistrētie platformas lietotāji jebkurā gadījumā var sniegt papildu informāciju, un daļa no tās var saturēt persondatus:

 • publikācijas,
 • komentāri,
 • attēli, teksta datnes,
 • saites, piemēram, uz video.

Ņemiet vērā, ka Komisija nepieprasa un negaida, lai Futurium dalībnieki norādītu i) īpašas datu kategorijas, kas noteiktas Regulas (ES) 2018/1725 10. panta 1. punktā (proti, nav paredzēta “tādu persondatu, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētisko datu, biometrisko datu, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datu vai datu par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju, apstrāde”) vai ii) persondatus, kas attiecas uz sodāmību un pārkāpumiem, kā noteikts Regulas (ES) 2018/1725 11. pantā. Par šāda veida persondatu iekļaušanu ir atbildīgs pats dalībnieks. Moderators var nolemt dzēst šādus persondatus, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

 

Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus?

Eiropas Komisija glabā jūsu datus tik ilgi, kamēr ir nepieciešami turpmāki pasākumi saistībā ar attiecīgo Futuriumkopienu, proti, ar kopienas darbību un ar to saistīto pārvaldību. Jūsu persondati tiks glabāti 5 gadus pēc jūsu pēdējās aktivitātes platformā. Pēc tam jūsu persondati tiks dzēsti, ja vien atkārtoti neizrādīsiet interesi kļūt par reģistrētu platformas lietotāju.

Jūsu persondati tiks dzēsti no platformas pirms 5 gadu glabāšanas termiņa beigām, ja būsiet to pieprasījis (sk. kontaktinformāciju turpmāk 8. iedaļā).

 

Kā mēs aizsargājam jūsu datus?

Visus datus elektroniskā formātā (e-pasti, dokumenti, augšupielādētie datu kopumi u.c.) glabā vai nu Eiropas Komisijas vai tās darbuzņēmēju serveros atbilstoši Eiropas Komisijas 2006. gada 16. augusta Lēmumam C(2006)3602 par drošības noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas Komisijas izmantoto informācijas sistēmu drošību. Komisijas darbuzņēmējiem jāievēro īpaša līguma klauzula, kas attiecas uz jūsu persondatu apstrādi Komisijas uzdevumā.

 

Kam ir pieejami jūsu dati un kam tos izpauž?

Visiem jūsu sniegtajiem persondatiem var piekļūt tīmekļvietņu administratori (Komisijas darbinieki), kā arī citi Komisijas darbinieki, pamatojoties uz vajadzību pēc informācijas.

Jūsu datiem var piekļūt citas personas atkarībā no viņu piekļuves tiesībām:

 • Ja esat pievienojies atvērtai tematiskajai kopienai un/vai ievietojis saturu platformā, jūsu kā reģistrēta lietotājavārds, uzvārds, organizācija un struktūrvienība (kā norādīts “EU Login”), un profila attēls, ja tāds ir, kā arī ievietotais saturs ir redzams ikvienam tīmekļvietnes apmeklētājam. Ja esat tikai reģistrējies platformā un neveicat nekādas citas darbības, šie dati apmeklētājiem un citiem lietotājiem nav redzami.
 • Jūsu kā reģistrēta lietotāja vārds, uzvārds, organizācija un struktūrvienība (kā norādīts “EU Login”), un profila attēls, ja tāds ir, kā arī slēgtā kopienā ievietotais saturs ir redzams tikai attiecīgās kopienas dalībniekiem. Platformas apmeklētāji nevar piekļūt šiem datiem, ja viņi nav šīs slēgtās kopienas dalībnieki. Jūs varat piekrist, ka ar jums sazinās citi dalībnieki, vai noraidīt (iestatījums pēc noklusējuma) šādu iespēju. Iespējas nobloķēt konkrētus lietotājus nav.
 • Informācija, ko sniedzat saistībā ar pieprasījumu pievienoties kādai no tematiskajām kopienām, ir redzama to moderatoriem. Šie moderatori var būt no ārpuses piesaistīti apakšuzņēmēji, nevis Komisijas darbinieki (datu apstrādātāji).

Papildu persondati, ko esat sniedzis savā profilā, ir redzami tikai reģistrētiem platformas lietotājiem. Jūs varat konfigurēt sava konta privātuma iestatījumus un noteikt, kuri no šiem persondatiem ir redzami citiem lietotājiem.

 

Kādas ir jūsu tiesības un kā jūs varat tās izmantot?

Ja esat reģistrēts platformas Futurium lietotājs, profila sadaļā varat labot vai dzēst savus persondatus. Jūs varat arī labot vai dzēst saturu, ko esat publicējis.

Ja jums ir jautājumi par jūsu persondatu apstrādi, varat tos adresēt operatīvajam datu pārzinim (Eiropas Komisijas nodaļai, kas pārvalda jūsu kopienu), noklikšķinot uz “Sazināties ar kopienas pārvaldītāju(-iem)”. Ja vēlaties, varat sazināties arī ar Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorātu (cnect-futurium@ec.europa.eu).

Jūs varat izmantot savas datu subjekta tiesības (tiesības atsaukt savu piekrišanu, tiesības piekļūt saviem persondatiem, tos labot vai dzēst, tiesības ierobežot savu persondatu apstrādi un tiesības uz datu pārnesamību), sazinoties ar operatīvo datu pārzini (Eiropas Komisijas nodaļu, kas pārvalda jūsu kopienu), noklikšķinot uz “Sazināties ar kopienas pārvaldītāju(-iem)”. Ja vēlaties, varat sazināties arī ar Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorātu (cnect-futurium@ec.europa.eu).

 

Kontaktinformācija

Ja jums ir komentāri vai jautājumi, bažas vai sūdzības par jūsu persondatu vākšanu un izmantojumu, sazinieties ar:

- datu pārzini (kompetentā Eiropas Komisijas nodaļa, kura pārvalda jūsu kopienu; attiecīgās nodaļas funkcionālās pastkastes adrese ir norādīta jūsu kopienas apraksta sadaļā vai galvenē)

vai (pēc jūsu izvēles)

- iekšējo datu apstrādātāju: DG CONNECT Unit R.3 “Knowledge Management and Innovative Systems”

Building Copernicus L-51 

B-1049 Brussels 

E-pasta adrese: CNECT-FUTURIUM@ec.europa.eu

Jūs varat arī sazināties ar Eiropas Komisijas datu aizsardzības speciālistu: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Domstarpību gadījumā sūdzības varat sūtīt Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam (EDAU): edps@edps.europa.eu.

Sīkāka informācija ir pieejama Komisijas datu aizsardzības speciālista reģistrā: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_lv