Platforma Futurium un tās kopienas – paziņojums par privātumu

PERSONDATU AIZSARDZĪBA

Saturs

 1. Ievads
 2. Kāpēc mēs apstrādājam jūsu datus?
 3. Kādus datus mēs vācam un apstrādājam?
 4. Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus?
 5. Kā mēs aizsargājam jūsu datus?
 6. Kam ir pieejami jūsu dati un kam tos izpauž?
 7. Kādas ir jūsu tiesības un kā tās izmantot?
 8. Kontaktinformācija

Ievads

Šis paziņojums par privātumu attiecas uz platformu Futurium un visām ar Futurium kopienām saistītajām aktivitātēm (piemēram, tiešsaistes dalību platformā). Šajā paziņojumā ir izskaidrots jebkādu sniegtu persondatu apstrādes pamatojums, tas, kādā veidā tie tiek vākti, apstrādāti un kā tiek nodrošināta to aizsardzība, kā šī informācija tiek izmantota un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu datiem. Eiropas iestādes ir apņēmušās aizsargāt un ievērot jūsu privātumu. Tā kā šajā pakalpojumā vāc un tālāk apstrādā persondatus, tiek piemēroti īpaši datu aizsardzības noteikumi[1]. Platforma Futurium pieder Eiropas Komisijai; Futurium kopienas pārvalda Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts (CONNECT ĢD), citi ģenerāldirektorāti.

[1]Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 /par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti;

 

Kāpēc mēs apstrādājam jūsu datus?

Mēs vācam un izmantojam jūsu persondatus, lai pārvaldītu Futurium kopienas, ko izveidojis CONNECT ĢD, citi ģenerāldirektorāti vai izpildaģentūras. Savācot un izmantojot jūsu datus, mēs varam pievienot jūs kā dalībnieku kopienā, sazināties ar jums par tiešsaistes un bezsaistes pasākumiem, kas saistīti ar kopienu, un nodrošināt jūsu dalību tajos, kā arī gūt pārskatu par dažādiem kopienas dalībnieku veidiem.

Persondatu apstrādes darbības Futurium kopienu organizēšanas un pārvaldības vajadzībām tiek īstenotas likumīgi saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 5. panta d) punktu, ja lietotājs ir sniedzis savu piekrišanu pirms kļūšanas par kopienas dalībnieku. Attiecīgās Futurium kopienas mērķis un ar to saistītie politikas lēmumi ir sīki izklāstīts Futuriumtīmekļvietnes kopienas lapas cilnē “Par mums”.

 

Kādus datus mēs vācam un apstrādājam?

Mēs apstrādājam persondatus, kas vajadzīgi, lai izveidotu jūsu kontu Futurium tīmekļvietnē, caur kuru jūs varēsiet iesaistīties Futurium tiešsaistes platformas uzturētajās kopienās, kā arī lai organizētu un pārvaldītu dažādas kopienas.

Izveidojot kontu, obligāti jāaizpilda šādi lauki:

 • Vārds, uzvārds
 • E-pasta adrese

Šie dati būs daļa no jūsu lietotāja konta.

Sistēmas administrators saņem jūsu IP adresi, ja tā nav slēpta.

Izveidojot profilu, pēc izvēles var aizpildīt šādus laukus:

 • Atrašanās vieta: pilsēta, valsts
 • Avatārs vai profila attēls
 • Temats, interešu joma
 • Ar profesionālo darbību saistītā kontaktinformācija: uzņēmuma nosaukums, amats.

Pievienojoties kopienai, obligāti jāaizpilda šādi lauki:

Ja pievienojaties konkrētai kopienai, jums var būt jāsniedz arī citi persondati.  Piemēram, jums var lūgt izklāstīt motivāciju pievienoties un profesionālo pieredzi saistībā ar konkrētās kopienas darbību.

Reģistrētie platformas lietotāji jebkurā gadījumā var sniegt papildu informāciju, un daļa no tās var saturēt persondatus:

 • Publikācijas
 • Komentāri
 • Attēli, teksta datnes
 • Saites, piemēram, uz video

Ņemiet vērā, ka Komisija nepieprasa un negaida, lai Futurium dalībnieki norādītu i) īpašas datu kategorijas, kas noteiktas Regulas (ES) 2018/1725 10. panta 1. punktā (proti, nav paredzēta tādu persondatu, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētisko datu, biometrisko datu, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datu vai datu par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju, apstrāde”) vai ii) persondatus, kas attiecas uz sodāmību un pārkāpumiem, kā noteikts Regulas (ES) 2018/1725 11. pantā. Par šāda veida persondatu iekļaušanu ir atbildīgs pats dalībnieks. Moderators var nolemt dzēst šādus persondatus, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

 

Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus?

CONNECT ĢD glabā jūsu datus tik ilgi, kamēr ir nepieciešami turpmāki pasākumi saistībā ar attiecīgo Futurium kopienu, proti, ar kopienas darbību un ar to saistīto pārvaldību. Jūsu persondati tiks glabāti 5 gadus pēc jūsu pēdējās aktivitātes platformā. Pēc tam jūsu persondati tiks dzēsti, ja vien atkārtoti neizrādīsiet interesi kļūt par reģistrētu platformas lietotāju.

Jūsu persondati tiks dzēsti no platformas pirms 5 gadu glabāšanas termiņa beigām, ja būsiet to pieprasījis (sk. kontaktinformāciju turpmāk 8. iedaļā).

 

Kā mēs aizsargājam jūsu datus?

Visus datus elektroniskā formātā (e-pasti, dokumenti, augšupielādētie datu kopumi u.c.) glabā vai nu Eiropas Komisijas vai tās darbuzņēmēju serveros atbilstoši Eiropas Komisijas 2006. gada 16. augusta Lēmumam C(2006)3602 par drošības noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas Komisijas izmantoto informācijas sistēmu drošību. Komisijas darbuzņēmējiem jāievēro īpaša līguma klauzula, kas attiecas uz jūsu persondatu apstrādi Komisijas uzdevumā.

 

Kam ir pieejami jūsu dati un kam tos izpauž?

Visiem jūsu sniegtajiem persondatiem var piekļūt tīmekļvietņu administratori (Komisijas darbinieki), kā arī citi Komisijas darbinieki, pamatojoties uz vajadzību pēc informācijas.

Jūsu datiem var piekļūt citas personas atkarībā no viņu piekļuves tiesībām:

 • Ja esat pievienojies atvērtai tematiskajai kopienai un/vai ievietojis saturu platformā, jūsu kā reģistrēta lietotāja vārds, uzvārds un profila attēls, ja tāds ir, kā arī ievietotais saturs ir redzams ikvienam tīmekļvietnes apmeklētājam. Ja esat tikai reģistrējies platformā un neveicat nekādas citas darbības, šie dati apmeklētājiem un citiem lietotājiem nav redzami.
 • Jūsu kā reģistrēta lietotāja vārds, uzvārds un profila attēls, ja tāds ir, kā arī slēgtā kopienā ievietotais saturs ir redzams tikai šādas kopienas dalībniekiem. Platformas apmeklētāji nevar piekļūt šiem datiem, ja viņi nav šīs slēgtās kopienas dalībnieki. Jūs varat piekrist, ka ar jums sazinās citi dalībnieki (pēc noklusējuma), vai noraidīt šādu iespēju. Iespējas nobloķēt konkrētus lietotājus nav.
 • Informācija, ko sniedzat saistībā ar pieprasījumu pievienoties kādai no tematiskajām kopienām, ir redzama to moderatoriem. Šie moderatori var būt no ārpuses piesaistīti apakšuzņēmēji, nevis Komisijas darbinieki (datu apstrādātāji).

Papildu persondati, ko esat sniedzis savā profilā, ir redzami tikai reģistrētiem platformas lietotājiem. Jūs varat konfigurēt sava konta privātuma iestatījumus un noteikt, kuri no šiem persondatiem ir redzami citiem lietotājiem.

 

Kādas ir jūsu tiesības un kā jūs varat tās izmantot?

Ja esat reģistrēts platformas Futurium lietotājs, profila sadaļā varat labot vai dzēst savus persondatus. Jūs varat arī labot vai dzēst saturu, ko esat publicējis.

Jūs varat arī lūgt datu pārzini dzēst jūsu profilu. Tādā gadījumā jūsu izveidotais saturs platformā tiks anonimizēts.

Persondatu bloķēšanu, labošanu vai dzēšanu var veikt pēc pieprasījuma; tad jums ir jāraksta uz: cnect-futurium@ec.europa.eu.

 

Kontaktinformācija

Ja jums ir komentāri vai jautājumi, bažas vai sūdzības par jūsu persondatu vākšanu un izmantojumu, sazinieties ar datu pārzini.

DG CONNECT Unit R.3 “Knowledge Management and Innovative Systems”

Building BU25

B-1049 Brussels

E-pasta adrese: CNECT-FUTURIUM@ec.europa.eu

Jūs varat arī sazināties ar Eiropas Komisijas datu aizsardzības speciālistu: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Domstarpību gadījumā sūdzības varat sūtīt Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam (EDAU): edps@edps.europa.eu.

Sīkāka informācija ir pieejama Komisijas datu aizsardzības speciālista reģistrā: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_en