Pareiškimas dėl privatumo

Duomenų tvarkymo operacija: platforma „Futurium“ ir bendruomenės.

Duomenų valdytojas: atitinkamas Europos Komisijos skyrius, kuris sukūrė ir administruoja bendruomenę (norėdami nustatyti atitinkamą skyrių, patikrinkite puslapį „Apie“ arba bendruomenės, kuriai priklausote, antraštę)

Vidaus duomenų tvarkytojas: Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas (DG CNECT), R.3 skyrius.

Įrašo numeris: DPR-EC-00787

 

Turinys

 1. Įvadas
 2. Kodėl tvarkome jūsų duomenis?
 3. Kokius duomenis renkame ir tvarkome?
 4. Kiek laiko saugome jūsų duomenis?
 5. Kaip saugome jūsų duomenis?
 6. Kam suteikiama prieiga prie jūsų duomenų ir kam jie atskleidžiami?
 7. Kokias teises turite ir kaip galite jomis naudotis?
 8. Kontaktiniai duomenys

 

Įvadas

Šis pareiškimas apie privatumo apsaugą susijęs su platforma „Futurium“ ir visa veikla, susijusia su „Futurium“ bendruomenėmis (pvz., dalyvavimu platformoje internetu). Jame paaiškinama, kodėl ir kaip renkame, tvarkome asmens duomenis, kaip užtikriname visų pateiktų asmens duomenų apsaugą ir kokiomis su savo duomenimis susijusiomis teisėmis jūs galite naudotis. Europos Sąjungos institucijos yra įsipareigojusios saugoti ir gerbti jūsų privatumą. Kadangi teikiant šią paslaugą renkami ir toliau tvarkomi asmens duomenys, taikomos specialios duomenų apsaugos taisyklės[1].Platforma „Futurium“ priklauso Europos Komisijai. Kiekvieną „Futurium“ bendruomenę administruoja atitinkamas Europos Komisijos skyrius (norėdami nustatyti atitinkamą skyrių, patikrinkite puslapį „Apie“ arba bendruomenės, kuriai priklausote, antraštę). Platformos techninius aspektus tvarko Europos Komisijos Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas (CONNECT GD) ir kiti generaliniai direktoratai.

 

[1] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

 

Kodėl tvarkome jūsų duomenis?

Jūsų asmeninę informaciją renkame ir naudojame „Futurium“ bendruomenėms administruoti. Rinkdami ir naudodami jūsų duomenis galime nustatyti jūsų narystę bendruomenėje, susisiekti su jumis dėl internetinės ir neinternetinės veiklos, susijusios su bendruomene, ir užtikrinti jūsų dalyvavimą vykdant šią veiklą, taip pat apžvelgti įvairias bendruomenių narių grupes.

Asmens duomenų tvarkymas „Futurium“ bendruomenių organizavimo ir valdymo tikslais yra teisėtas pagal Reglamento (ES) 2018/1725 5 straipsnio d punktą, nes naudotojas prieš tapdamas nariu duoda sutikimą. Atitinkamos „Futurium“ bendruomenės tikslas ir visi susiję politiniai sprendimai išsamiai išdėstomi „Futurium“ interneto svetainės bendruomenių puslapio kortelėje „Apie“.

 

Kokius duomenis renkame ir tvarkome?

Tvarkome asmens duomenis, reikalingus jūsų paskyrai, kuri jums suteikia galimybę dalyvauti „Futurium“ interneto platformos bendruomenėse, „Futurium“ interneto svetainėje sukurti. Taip pat tvarkome įvairioms bendruomenėms organizuoti ir administruoti reikalingus asmens duomenis.

I. Iš visų naudotojų (narių arba ne narių) surinkti duomenys: IP adresas, renkamas tik saugumo priemonių reikmėms.

Sistemos administratorius gauna jūsų IP adresą, jei jis neužmaskuotas.

II. Tvarkomi toliau nurodyti visų registruotų naudotojų duomenys.

Privalomi

II. a) vardas ir pavardė (gaunami per „EU Login“);

II. b) e. pašto adresas (gaunamas per „EU Login“);

II. c) tinklalapio, iš kurio naudotojas atvyksta, URL ir lankytas URL;

II. d) prisijungimo laikas;

II. e) organizacija (priklausomai nuo duomenų, pateiktų tuo metu, kai duomenų subjektai susikūrė „EU Login“ paskyrą) (gaunama per „EU Login“);

II. f) skyrius (priklausomai nuo duomenų, pateiktų tuo metu, kai duomenų subjektai susikūrė „EU Login“ paskyrą) (gaunama per „EU Login“);

Šie duomenys tampa jūsų naudotojo paskyros dalimi.

Be pirmiau minėtų privalomų asmens duomenų, kiekvienas vykdomasis duomenų valdytojas gali prašyti papildomų asmens duomenų. Tokiu atveju kiekvienas vykdomasis duomenų valdytojas gali nuspręsti rinkti papildomus asmens duomenis. Šie papildomi asmens duomenys gali būti laikomi privalomais (be jų duomenų subjektas negali prisijungti prie bendruomenės) arba neprivalomais (duomenų subjektas gali nuspręsti juos pateikti arba ne, tačiau jo įtraukimas nuo šių duomenų nepriklauso).

Tokių papildomų asmens duomenų pavyzdžiai: miestas ir šalis; nuotrauka; bendrovės, kurioje duomenų subjektas dirba, pavadinimas; pareigos; registruoto naudotojo paskelbtas turinys; prisijungimo prie bendruomenės motyvai ir kt.

Registruoti platformos naudotojai bet kuriuo atveju gali pateikti papildomos informacijos, pavyzdžiui, šiuos asmens duomenis:

 • straipsnius,
 • pastabas,
 • nuotraukas, tekstines rinkmenas,
 • nuorodas, pvz., į vaizdo įrašus.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad Komisija neprašo ir nesitiki iš „Futurium“ bendruomenių dalyvių i) Reglamento (ES) 2018/1725 10 straipsnio 1 dalyje nurodytų specialių kategorijų duomenų (t. y. asmens duomenų, atskleidžiančių rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat genetinių duomenų, biometrinių duomenų, kurie tvarkomi siekiant konkrečiai nustatyti fizinio asmens tapatybę, sveikatos duomenis arba duomenis apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją“) ir ii) Reglamento (ES) 2018/1725 11 straipsnyje nurodytų duomenų apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas, kiek tai susiję su jais pačiais ar trečiaisiais asmenimis. Už šių rūšių asmens duomenų pateikimą atsakingas pats dalyvis. Įvertinęs kiekvieną konkretų atvejį, moderatorius gali nuspręsti ištrinti tokius asmens duomenis.

 

Kiek laiko saugome jūsų duomenis?

Europos Komisija jūsų duomenis saugo tol, kol būtini tolesni veiksmai, susiję su atitinkama „Futurium“ bendruomene, t. y. susiję su bendruomenės veikla ir atitinkamu administravimu. Jūsų asmens duomenys bus saugomi 5 metus nuo jūsų paskutinio prisijungimo prie platformos. Vėliau jūsų asmens duomenys bus ištrinti, nebent nurodytumėte, kad norėtumėte likti registruotu platformos naudotoju.

Jūsų asmens duomenys bus ištrinti iš platformos prieš pasibaigiant penkerių metų saugojimo laikotarpiui, jei bus pateiktas atitinkamas prašymas (žr. kontaktinę informaciją 8 skirsnyje).

 

Kaip saugome jūsų duomenis?

Visi elektroniniai duomenys (e. laiškai, dokumentai, įkelti duomenų paketai ir kt.) saugomi Europos Komisijos arba jos rangovų serveriuose pagal 2006 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos sprendimą C(2006) 3602 dėl Europos Komisijos naudojamų informacinių sistemų saugumo. Komisijos rangovai, tvarkydami jūsų duomenis Komisijos vardu, įpareigoti laikytis konkrečių sutarties sąlygų.

 

Kam suteikiama prieiga prie jūsų duomenų ir kam jie atskleidžiami?

Su visais jūsų pateiktais asmens duomenimis gali susipažinti interneto svetainių administratoriai (Komisijos darbuotojai), taip pat kiti Komisijos darbuotojai, kai jiems būtina juos žinoti.

Su jūsų duomenimis gali susipažinti ir kiti asmenys, turintys atitinkamas prieigos teises:

 • Jei esate užsiregistravęs narys, prisijungėte prie atviros teminės bendruomenės ir (arba) platformoje skelbėte turinį, bet kuris svetainės lankytojas mato jūsų vardą, pavardę, organizaciją, padalinį (kaip įrašyta „EU Login“) ir profilio nuotrauką, jei ją pateikėte. Jei tik užsiregistravote platformoje ir neatlikote jokių kitų veiksmų, lankytojai ir kiti naudotojai šių duomenų nemato.
 • Jei esate užsiregistravęs narys, jūsų vardas, pavardė, organizacija, padalinys (kaip įrašyta „EU Login“) ir profilio nuotrauka, jei ją pateikėte, taip pat uždaroje bendruomenėje paskelbtas turinys matomi tik šios bendruomenės nariams. Platformos lankytojai su šiais duomenimis susipažinti negali, jei nėra šios uždaros bendruomenės nariai. Galite sutikti arba nesutikti, kad kiti nariai su jumis galėtų susisiekti (numatytoji nuostata: „ne“), konkrečių naudotojų blokuoti neįmanoma.
 • Informaciją, kurią pateikėte kartu su prašymu prisijungti prie kurios nors teminės bendruomenės, mato jos moderatoriai. Šie moderatoriai gali dirbti ne Komisijoje (duomenų tvarkytojai).

Papildomus asmens duomenis, kuriuos pateikiate savo profilyje, mato tik registruoti platformos naudotojai. Galite konfigūruoti savo paskyros privatumo nustatymus ir nuspręsti, kurie iš šių asmens duomenų turėtų būti matomi kitiems naudotojams.

 

Kokias teises turite ir kaip galite jomis naudotis?

Kaip registruotas platformos „Futurium“ naudotojas savo asmens duomenis keisti arba ištrinti galite platformos profilio skyriuje. Taip pat galite keisti arba ištrinti savo paskelbtą turinį.

Jei turite klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į vykdomąjį duomenų valdytoją (jūsų bendruomenę valdantį Europos Komisijos skyrių), spustelėję „Susisiekti su bendruomenės administratoriumi (-iais)“. Jei pageidaujate, galite kreiptis ir į Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinį direktoratą (DG CONNECT) (cnect-futurium@ec.europa.eu).

Galite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjektų, teisėmis (teise atšaukti savo sutikimą, teise susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti arba ištrinti, teise apriboti savo asmens duomenų tvarkymą ir teise į duomenų perkeliamumą) kreipdamiesi į vykdomąjį duomenų valdytoją (jūsų bendruomenę valdantį Europos Komisijos skyrių), spustelėję „Susisiekti su bendruomenės administratoriumi (-iais)“. Jei pageidaujate, galite kreiptis ir į Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinį direktoratą (DG CONNECT) (cnect-futurium@ec.europa.eu).

 

Kontaktiniai duomenys

Jei turite pastabų, klausimų, problemų ar skundų dėl jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo, kreipkitės į:

- duomenų valdytoją (atitinkamą Europos Komisijos skyrių, kuris administruoja jūsų bendruomenę (šio skyriaus funkcinės pašto dėžutės adresas nurodytas puslapyje „Apie“ arba jūsų bendruomenės antraštėje)

arba (galite pasirinkti)

- vidaus duomenų tvarkytoją: DG CONNECT Unit R.3 „Knowledge Management and Innovative Systems“

Building Copernicus L-51 

B-1049 Brussels 

E. paštas: CNECT-FUTURIUM@ec.europa.eu

Taip pat galite kreiptis į Europos Komisijos duomenų apsaugos pareigūną: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Kilus konfliktui, skundus galima teikti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui šiuo e. paštu: edps@edps.europa.eu.

Išsamesnės informacijos rasite Komisijos duomenų apsaugos pareigūno registre: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_lt