Platforma „Futurium“ ir pareiškimas apie bendruomenių privatumo apsaugą

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Turinys

 1. Įvadas
 2. Kodėl tvarkome jūsų duomenis?
 3. Kuriuos duomenis renkame ir tvarkome?
 4. Kiek laiko saugomi jūsų duomenys?
 5. Kaip saugomi jūsų duomenys?
 6. Kam suteikiama prieiga prie jūsų duomenų ir kam jie atskleidžiami?
 7. Kokios yra jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti?
 8. Kontaktiniai duomenys

Įvadas

Šis pareiškimas apie privatumo apsaugą susijęs su platforma „Futurium“ ir visa veikla, susijusia su „Futurium“ bendruomenėmis (pvz., dalyvavimu platformoje internetu). Jame paaiškinama, kodėl ir kaip renkame, tvarkome asmens duomenis, kaip užtikriname visų pateiktų asmens duomenų apsaugą ir kokiomis su savo duomenimis susijusiomis teisėmis jūs galite naudotis. Europos Sąjungos institucijos yra įsipareigojusios saugoti ir gerbti jūsų privatumą. Kadangi teikiant šią paslaugą renkami ir toliau tvarkomi asmens duomenys, taikomos specialios duomenų apsaugos taisyklės[1]. Platforma „Futurium“ priklauso Europos Komisijai. „Futurium“ bendruomenes administruoja Europos Komisijos Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas (CONNECT GD) ir kiti generaliniai direktoratai.

[1] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

 

Kodėl tvarkome jūsų duomenis?

Jūsų asmeninę informaciją renkame ir naudojame, kad galėtume administruoti CONNECT GD, kitų generalinių direktoratų ar vykdomųjų įstaigų sukurtas „Futurium“ bendruomenes. Rinkdami ir naudodami jūsų duomenis galime nustatyti jūsų narystę bendruomenėje, susisiekti su jumis dėl internetinės ir neinternetinės veiklos, susijusios su bendruomene, ir užtikrinti jūsų dalyvavimą vykdant šią veiklą, taip pat apžvelgti įvairias bendruomenių narių grupes.

Asmens duomenų tvarkymas „Futurium“ bendruomenių organizavimo ir valdymo tikslais yra teisėtas pagal Reglamento (ES) 2018/1725 5 straipsnio d punktą, nes naudotojas prieš tapdamas nariu duoda sutikimą. Atitinkamos „Futurium“ bendruomenės tikslas ir visi susiję politiniai sprendimai išsamiai išdėstomi „Futurium“ interneto svetainės bendruomenių puslapio kortelėje „Apie“.

 

Kokius duomenis renkame ir tvarkome?

Tvarkome asmens duomenis, reikalingus jūsų paskyrai, kuri jums suteikia galimybę dalyvauti „Futurium“ interneto platformos bendruomenėse, „Futurium“ interneto svetainėje sukurti ir įvairioms bendruomenėms organizuoti ir valdyti reikalingus asmens duomenis.

Susikūręs paskyrą privalote užpildyti šiuos laukelius:

 • vardas, pavardė,
 • e. pašto adresas.

Šie duomenys tampa jūsų naudotojo paskyros dalimi.

Sistemos administratorius gauna jūsų IP adresą, jei jis neužmaskuotas.

Neprivalomi laukeliai, kuriuos galite užpildyti kurdami profilį:

 • vieta: miestas, šalis
 • avataras arba profilio nuotrauka
 • tema, atstovaujami interesai
 • profesinė kontaktinė informacija: bendrovės pavadinimas, pareigos.

Privalomi laukeliai, kuriuos reikia užpildyti jungiantis prie bendruomenės:

Jungiantis prie konkrečios bendruomenės, gali būti renkami ir kiti asmens duomenys. Pavyzdžiui, jūsų gali būti paprašyta nurodyti, kodėl norite prisijungti, taip pat nurodyti aktualią profesinę ir kitą patirtį, susijusią su konkrečia bendruomene.

Registruoti platformos naudotojai bet kuriuo atveju gali pateikti papildomos informacijos, pavyzdžiui, šiuos asmens duomenis:

 • straipsnius,
 • pastabas,
 • nuotraukas, tekstines rinkmenas,
 • nuorodas, pvz., į vaizdo įrašus.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad Komisija neprašo ir nesitiki iš „Futurium“ bendruomenių dalyvių i) Reglamento (ES) 2018/1725 10 straipsnio 1 dalyje nurodytų specialių kategorijų duomenų (t. y. asmens duomenų, atskleidžiančių rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat genetinių duomenų, biometrinių duomenų, kurie tvarkomi siekiant konkrečiai nustatyti fizinio asmens tapatybę, sveikatos duomenis arba duomenis apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją“) ir ii) Reglamento (ES) 2018/1725 11 straipsnyje nurodytų duomenų apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas, kiek tai susiję su jais pačiais ar trečiaisiais asmenimis. Už šių rūšių asmens duomenų pateikimą atsakingas pats dalyvis. Įvertinęs kiekvieną konkretų atvejį, moderatorius gali nuspręsti ištrinti tokius asmens duomenis.

 

Kiek laiko saugomi jūsų duomenys?

CONNECT DG jūsų duomenis saugo tol, kol būtini tolesni veiksmai, susiję su atitinkama „Futurium“ bendruomene, t. y. susiję su bendruomenės veikla ir atitinkamu valdymu. Jūsų asmens duomenys bus saugomi 5 metus nuo jūsų paskutinio prisijungimo prie platformos. Vėliau jūsų asmens duomenys bus ištrinti, nebent nurodytumėte, kad norėtumėte likti registruotu platformos naudotoju.

Jūsų asmens duomenys bus ištrinti iš platformos prieš pasibaigiant penkerių metų saugojimo laikotarpiui, jei bus pateiktas atitinkamas prašymas (žr. kontaktinę informaciją 8 skirsnyje).

 

Kaip saugomi jūsų duomenys?

Visi elektroniniai duomenys (e. laiškai, dokumentai, įkelti duomenų paketai ir kt.) saugomi Europos Komisijos arba jos rangovų serveriuose pagal 2006 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos sprendimą C(2006) 3602 dėl Europos Komisijos naudojamų informacinių sistemų saugumo. Komisijos rangovai, tvarkydami jūsų duomenis Komisijos vardu, įpareigoti laikytis konkrečių sutarties sąlygų.

 

Kam suteikiama prieiga prie jūsų duomenų ir kam jie atskleidžiami?

Su visais jūsų pateiktais asmens duomenimis gali susipažinti interneto svetainių administratoriai (Komisijos darbuotojai), taip pat kiti Komisijos darbuotojai, kai jiems būtina juos žinoti.

Su jūsų duomenimis gali susipažinti ir kiti asmenys, turintys atitinkamas prieigos teises:

 • Jei esate užsiregistravęs narys, prisijungėte prie atviros teminės bendruomenės ir (arba) platformoje skelbėte turinį, bet kuris svetainės lankytojas mato jūsų vardą, pavardę ir profilio nuotrauką, jei juos pateikėte. Jei tik užsiregistravote platformoje ir neatlikote jokių kitų veiksmų, lankytojai ir kiti naudotojai šių duomenų nemato.
 • Jei esate užsiregistravęs narys, jūsų vardas, pavardė ir profilio nuotrauka, jei juos pateikėte, taip pat uždaroje bendruomenėje paskelbtas turinys matomi tik šios bendruomenės nariams. Platformos lankytojai su šiais duomenimis susipažinti negali, jei nėra šios uždaros bendruomenės nariai. Galite sutikti arba nesutikti, kad kiti nariai su jumis galėtų susisiekti (numatytoji nuostata: „ne“), konkrečių naudotojų blokuoti neįmanoma.
 • Informaciją, kurią pateikėte kartu su prašymu prisijungti prie kurios nors teminės bendruomenės, mato jos moderatoriai. Šie moderatoriai gali dirbti ne Komisijoje (duomenų tvarkytojai).

Papildomus asmens duomenis, kuriuos pateikiate savo profilyje, mato tik registruoti platformos naudotojai. Galite konfigūruoti savo paskyros privatumo nustatymus ir nuspręsti, kurie iš šių asmens duomenų turėtų būti matomi kitiems naudotojams.

 

Kokias teises turite ir kaip jomis galite naudotis?

Kaip registruotas platformos „Futurium“ naudotojas savo asmens duomenis keisti arba ištrinti galite platformos profilio skyriuje. Taip pat galite keisti arba ištrinti savo paskelbtą turinį.

Taip pat galite paprašyti duomenų valdytojo pašalinti jūsų profilį. Tokiu atveju jūsų sukurtas turinys platformoje bus nuasmenintas.

Asmens duomenys gali būtų blokuojami, taisomi arba ištrinami pateikus prašymą šiuo e. pašto adresu: cnect-futurium@ec.europa.eu.

 

Kontaktiniai duomenys

Jei turite pastabų, klausimų, problemų ar skundų dėl jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo, susisiekite su duomenų valdytoju naudodamiesi šiais kontaktiniais duomenimis:

DG CONNECT Unit R.3 „Knowledge Management and Innovative Systems“

Pastatas BU25

B-1049 Brussels

 1. paštas: CNECT-FUTURIUM@ec.europa.eu

Taip pat galite kreiptis į Europos Komisijos duomenų apsaugos pareigūną: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Kilus konfliktui, skundus galima teikti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui šiuo e. paštu: edps@edps.europa.eu.

Išsamesnės informacijos rasite Komisijos duomenų apsaugos pareigūno registre: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_lt