An tArdán Futurium agus Ráiteas Príobháideachais na gComhphobal

DO SHONRAÍ PEARSANTA A CHOSAINT

Clár

 1. Réamhrá
 2. Cén fáth a bpróiseálaimid do shonraí?
 3. Cé na sonraí a bhailímid agus a phróiseálaimid?
 4. Cá fhad a choinnímid do shonraí?
 5. Cén chaoi a gcosnaímid do shonraí?
 6. Cé aige a mbeidh rochtain ar do shonraí agus cé dó a nochtfar iad?
 7. Cé na cearta atá agat agus cén chaoi a bhfeidhmítear iad?
 8. Sonraí teagmhála

Réamhrá

Baineann an ráiteas príobháideachais seo leis an Ardán Futurium agus leis na gníomhaíochtaí ar fad a bhaineann leis na Comhphobail Futurium (amhail rannpháirtíocht ar líne ar an ardán). Mínítear ann an fáth a bpróiseálaimid na sonraí pearsanta ar fad a thugtar dúinn, an dóigh a ndéanaimid iad a bhailiú, a láimhseáil agus a gcinntímid iad a chosaint, an chaoi a n-úsáidtear an t-eolas sin, agus na cearta is féidir leat a fheidhmiú maidir le do shonraí pearsanta. Tá institiúidí an Aontais tiomanta do do phríobháideachas a chosaint agus a urramú. Ós rud é go mbailíonn agus go ndéanann an tseirbhís seo tuilleadh próiseála ar shonraí pearsanta, tá feidhm ag rialacha sonracha maidir le cosaint sonraí[1]. Is leis an gCoimisiún Eorpach an tArdán Futurium; is iad Ard-Stiúrthóireacht Líonraí Cumarsáide, Ábhair Dhigitigh agus Teicneolaíochta an Choimisiúin Eorpaigh (DG CONNECT) nó Ard-Stiúrthóireachtaí eile a riarann na Comhphobail Futurium.

[1] Rialachán 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin.

Cén fáth a bpróiseálaimid do shonraí pearsanta?

Bailímid agus úsáidimid do shonraí phearsanta chun na Comhphobail Futurium a riar, comhphobail a bhunaigh DG CONNECT, Ard-Stiúrthóireachtaí nó Gníomhaireachtaí Feidhmiúcháin eile. Nuair a bhailímid agus a úsáidimid do shonraí, cuireann sé ar ár gcumas do bhallraíocht laistigh de chomhphobal a chruthú, teagmháil a dhéanamh leat maidir le gníomhaíochtaí ar líne agus as líne a bhaineann leis an gcomhphobal agus do rannpháirtíocht ann a chinntiú, agus forléargas a fháil ar chineálacha éagsúla ball sna comhphobail.

Ós rud é go dtugann an t-úsáideoir toiliú sula gcláraíonn sé ina bhall, is dleathach na hoibríochtaí próiseála a dhéantar ar shonraí phearsanta chun na Comhphobail Futurium a eagrú agus a bhainistiú faoi Airteagal 5(d) de Rialachán 2018/1725. Leagtar amach go mionsonraithe aidhm chinntí beartais an Chomhphobail Futurium agus aon chinneadh gaolmhar faoi seach faoin táb “Eolas” ar an leathanach Comhphobail ar shuíomh gréasáin Futurium.

Cé na sonraí a bhailímid agus a phróiseálaimid?

Próiseálaimid na sonraí pearsanta is gá chun do chuntas a chruthú ar shuíomh gréasáin Futurium, rud a chuireann ar do chumas páirt a ghlacadh sna Comhphobail a óstálann ardán Futurium ar líne agus na Comhphobail dhifriúla a eagrú agus a bhainistiú.

Ní mór na réimsí éigeantacha seo a leanas a thabhairt nuair a chruthaíonn tú cuntas:

 • Céadainm, sloinne,
 • Seoladh ríomhphoist.

Cuirtear na sonraí sin le do chuntas úsáideora.

Faigheann an riarthóir córais do sheoladh IP mura bhfuil sé faoi cheilt agat.

Féadfaidh tú na réimsí roghnacha seo a leanas a líonadh isteach agus próifíl á cruthú agat:

 • Suíomh: cathair, tír,
 • Abhatár nó grianghraf próifíle
 • Ábhar, an leas a bhfuiltear ag déanamh ionadaíochta air,
 • Sonraí teagmhála gairmiúla: ainm na cuideachta, ról.

Ní mór na réimsí éigeantacha seo a leanas a thabhairt nuair a chláraíonn tú le comhphobal:

Féadfar sonraí pearsanta eile a bhailiú nuair a chláraíonn tú le comhphobal sonrach: Mar shampla, d'fhéadfaí iarraidh ort eolas a sholáthar maidir leis na cúiseanna ar mhaith leat clárú agus do chúlra agus do thaithí gairmiúil, eolas atá ábhartha i gcás comhphobal ar leith.

Féadfaidh úsáideoirí cláraithe an ardáin eolas breise a sholáthar in aon chás, eolas a bhféadfadh sonraí pearsanta a bheith ann:

 • Ailt,
 • Barúlacha,
 • Pictiúir, comhaid téacs,
 • Naisc, e.g. chuig físeáin.

Tabhair do d'aire nach n-iarrann an Coimisiún nó nach bhfuil sé ag súil leis go soláthróidh rannpháirtithe Futurium (i) catagóirí speisialta de shonraí faoi Airteagal 10(1) de Rialachán 2018/1725 (is é sin, “sonraí pearsanta lena léirítear tionscnamh ciníoch nó eitneach, tuairimí polaitiúla, creideamh reiligiúnach nó fealsúnach, nó ballraíocht i gceardchumann, agus próiseáil sonraí géiniteacha, sonraí bithmhéadracha chun duine nádúrtha a shainaithint go huathúil, sonraí a bhaineann leis an tsláinte nó sonraí a bhaineann le saol gnéis agus le gnéaschlaonadh duine nádúrtha”) nó sonraí pearsanta a bhaineann le cionta nó ciontuithe coiriúla dá bhforáiltear in Airteagal 11 de Rialachán 2018/1725, ar sonraí pearsanta iad a bhaineann leo féin nó le tríú páirtí ina n-aighneachtaí le comhphobail Futurium. Is é an rannpháirtí féin atá freagrach as aon chineál sonraí pearsanta den sórt sin a chur ar fáil. Féadfaidh an riarthóir a chinneadh sonraí pearsanta den chineál sin a scriosadh ar bhonn measúnú de réir an cháis.

Cá fhad a choinneoimid do shonraí pearsanta?

Coimeádann DG CONNECT do shonraí a fhad agus atá gá le bearta leantacha ar an gComhphobal Futurium, is é sin feidhmiú an Chomhphobail agus an bhainistíocht a bhaineann leis. Coimeádfar do shonraí pearsanta ar feadh tréimhse cúig bliana tar éis d'idirghníomhaíocht dheireanach leis an ardán. Ina dhiaidh sin, scriosfar do shonraí pearsanta, ach amháin sa chás go n-athléiríonn tú spéis a bheith i d'úsáideoir cláraithe ar an ardán.

Scriosfar do shonraí pearsanta ón ardán roimh dheireadh na tréimhse coinneála cúig bliana, ach é a iarraidh (Féach Sonraí Teagmhála i Roinn 8 thíos).

Cén chaoi a gcosnaímid do shonraí?

Stóráiltear na sonraí uile atá i bhformáid leictreonach (ríomhphoist, doiciméid, baisceanna sonraí a uaslódáladh srl.) ar fhreastalaithe an Choimisiúin Eorpaigh nó ar fhreastalaithe chonraitheoirí an Choimisiúin i gcomhréir le cinneadh ón gCoimisiún an 16 Lúnasa 2006 C(2006) 3602 maidir le slándáil na gcóras faisnéise a úsáideann an Coimisiún Eorpach. Tá conraitheoirí an Choimisiúin faoi cheangal clásal conarthach ar leith maidir le próiseáil ar bith a dhéantar ar do shonraí pearsanta thar ceann an Choimisiúin.

Cé aige a mbeidh rochtain ar do shonraí pearsanta agus cé dó a nochtfar iad?

Beidh rochtain ag riarthóirí uile na suíomhanna gréasáin (baill foirne an Choimisiúin) ar na sonraí pearsanta a sholáthraíonn tú, chomh maith le baill foirne eile an Choimisiúin ar bhonn riachtanais eolais.

Féadfaidh úsáideoirí eile rochtain a fháil ar do shonraí, de réir a gcearta rochtana:

 • Más úsáideoir cláraithe thú, féadfaidh cuairteoir ar bith ar an suíomh gréasáin do chéadainm, do shloinne agus do ghrianghraf próifíle, má tá a leithéid curtha fáil agat,chomh maith leis an ábhar a phostáil tú a fheiceáil i gcás inar chláraigh tú le comhphobal téamach oscailte agus/nó i gcás ina bhfuil ábhar postáilte agat ar an ardán. I gcás nach bhfuil rud ar bith eile déanta agat ar an ardán seachas clárú leis, ní bheidh na sonraí seo le feiceáil ag cuairteoirí ar an suíomh gréasáin ná ag úsáideoirí eile.
 • Más úsáideoir cláraithe thú, ní bheidh do chéadainm, do shloinne ná do ghrianghraf próifíle, má tá a leithéid curtha fáil agat, ná aon ábhar a phostáil tú ar chomhphobal dúnta le feiceáil ach ag baill an chomhphobail sin. Ní bheidh rochtain ag cuairteoirí ar an ardán ar na sonraí seo mura bhfuil siad ina mbaill den chomhphobal dúnta sin. Féadfaidh tú glacadh (Glacaim) le hiarratas nó diúltú (Ní ghlacaim) d'iarratas teagmhála ó bhaill eile (mar réamhshocrú: ní ghlacaim), ní féidir bac a chur le húsáideoirí sonracha.
 • Beidh an t-eolas a sholáthraíonn tú mar chuid den iarratas chun nascadh le haon cheann de na comhphobail théamacha le feiceáil ag modhnóir riarthóirí an chomhphobail. Féadfaidh nach riarthóirí an Choimisiúin iad na riarthóirí sin ach riarthóirí seachtracha (próiseálaithe sonraí).

Ní bheidh na sonraí pearsanta breise atá curtha ar fáil agat mar chuid de do phróifíl le feiceáil ach ag úsáideoirí cláraithe an ardáin. Féadfaidh tú socruithe príobháideachais do chuntais a chumrú agus cinneadh a dhéanamh cé na sonraí pearsanta a bheidh le feiceáil ag úsáideoirí eile.

Cé na cearta atá agat agus cén chaoi a bhfeidhmítear iad?

Más úsáideoir cláraithe thú ar ardán Futurium, féadfaidh tú do shonraí pearsanta a athrú nó a scriosadh sa roinn “próifíl úsáideora” den ardán. Féadfaidh tú freisin an t-ábhar a phostáil tú a athrú nó a scriosadh.

Féadfaidh tú iarraidh ar an riarthóir sonraí do phróifíl a bhaint den ardán. Sa chás sin, beidh an t-ábhar atá chruthaithe agat ar an ardán anaithnidithe.

Féadfar bac a chur le sonraí pearsanta, iad a cheartú nó a scriosadh ach teagmháil a dhéanamh leis an seoladh ríomhphoist seo a leanas: cnect-futurium@ec.europa.eu.

Sonraí teagmhála

Má tá barúlacha, ceisteanna nó ábhar imní agat maidir le bailiú nó úsáid do shonraí pearsanta, nó má theastaíonn uait gearán a dhéanamh ina leith, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh leis an rialaitheoir sonraí ach na sonraí teagmhála seo a leanas a úsáid:

DG CONNECT Aonad R.3 “Bainistíocht Faisnéise agus Córais Nuálacha”

Foirgneamh BU25

B-1049 an Bhruiséil

Ríomhphost: CNECT-FUTURIUM@ec.europa.eu

Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh freisin le hOifigeach Cosanta Sonraí de chuid an Choimisiúin Eorpaigh: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

I gcás easaontais, féadfar gearáin a chur faoi bhráid an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí ach na sonraí teagmhála seo a leanas a úsáid: edps@edps.europa.eu.

Féadfaidh tú teacht ar eolas níos mionsonraithe i gClár Oifigeach Cosanta Sonraí de chuid an Choimisiúin: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_en