Isikuandmete kaitse

Töötlemistoiming: Futuriumi platvorm ja kogukonnad.

Vastutav töötleja: Euroopa Komisjoni asjaomane üksus, mis on kogukonnad loonud ja neid haldab (asjaomase üksuse tuvastamiseks vaadake selle kogukonna, mille liige te olete, veebilehe tutvustusjaotist või päist)

Ettevõttesisene volitatud töötleja: Sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat – üksus R.3.

Viitenumber: DPR-EC-00787

 

Sisukord

 1. Sissejuhatus
 2. Miks teie andmeid töödeldakse?
 3. Milliseid andmeid kogutakse ja töödeldakse?
 4. Kui kaua andmeid säilitatakse?
 5. Kuidas Teie andmeid kaitstakse?
 6. Kellel on juurdepääs teie andmetele ja kellele neid avaldatakse?
 7. Millised on Teie õigused ja kuidas neid kasutada?
 8. Kontaktandmed

 

Sissejuhatus

Käesolevas isikuandmete kaitse avalduses käsitletakse Futuriumi platvormi ja kõiki Futuriumi kogukondadega seotud tegevusi (nt veebipõhine osalemine platvormil). Selles selgitatakse isikuandmete töötlemise põhjuseid ning seda, kuidas me kõiki esitatud isikuandmeid kogume ja töötleme ning kuidas me tagame andmete kaitse, kuidas seda teavet kasutatakse ning milliseid õigusi te saate seoses oma andmetega kasutada. Euroopa institutsioonid on võtnud endale kohustuse kaitsta ja austada teie eraelu puutumatust. Kuna teile pakutava teenusega kaasneb isikuandmete kogumine ja hilisem töötlemine, kohaldatakse selle suhtes konkreetseid andmekaitse eeskirju[1]. Futuriumi platvorm kuulub Euroopa Komisjonile; iga Futuriumi kogukonda haldab Euroopa Komisjoni asjaomane üksus (vastava üksuse tuvastamiseks vaadake selle kogukonna, kuhu kuulute, veebilehe tutvustusjaotist või päist). Platvormi tehnilisi aspekte haldavad Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat (DG CONNECT), teised peadirektoraadid.

 

[1] Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist.

 

Miks teie andmeid töödeldakse?

Kogume ja kasutame Teie isikuandmeid Futuriumi kogukondade haldamiseks. Andmete kogumine ja kasutamine võimaldab meil teha kindlaks teie liikmelisuse kogukonnas, võtta teiega ühendust seoses kogukonna veebis ja väljaspool seda toimuva tegevusega ning kindlustada teie osalemine selles ning saada ülevaade kogukondade eri tüüpi liikmetest.

Isikuandmete töötlemine Futuriumi kogukondade organiseerimise ja haldamise eesmärgil põhineb määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 punktil d, kuna kasutaja annab enne liikmeks saamist oma nõusoleku. Vastava Futuriumi kogukonna eesmärk ja sellega seotud otsused on üksikasjalikult esitatud Futuriumi veebisaidi kogukondi käsitleva lehe vahelehel „Tutvustus“.

 

Milliseid andmeid kogutakse ja töödeldakse?

Töötleme isikuandmeid, mis on vajalikud selleks, et luua teile Futuriumi veebisaidil konto, mis võimaldab teil osaleda Futuriumi veebiplatvormi kasutavates kogukondades, ning selleks, et eri kogukondi organiseerida ja hallata.

I. Kõigilt kasutajatelt (liikmetelt või mitteliikmetelt) kogutud andmed: IP-aadress, mida kogutakse ainult turvameetmete jaoks.

Süsteemihaldur näeb teie IP-aadressi, kui seda ei varjata.

II. Kõigi registreeritud kasutajate puhul töödeldakse järgmisi andmeid:

Kohustuslikud andmed

II. a) nimi (ees- ja perekonnanimi) (saadud EU Logini kaudu);

II. b) e-posti aadress (saadud EU Logini kaudu);

II. c) selle veebisaidi URL, kust kasutaja tuleb, ja külastatud URL;

II. d) sisselogimise aeg;

II. e) organisatsioon (andmesubjektide poolt EU Logini loomisel esitatud andmete põhjal) (saadud EU Logini kaudu);

II. f) osakond (andmesubjektide poolt EU Logini loomisel esitatud andmete põhjal) (saadud EU Logini kaudu).

Need andmed lisatakse teie kasutajakontole.

Lisaks eespool nimetatud kohustuslikele isikuandmetele on igal tegelikul vastutaval töötlejal õigus küsida täiendavaid isikuandmeid. Sellisel juhul võib iga vastutav töötleja otsustada koguda täiendavaid isikuandmeid. Neid täiendavaid isikuandmeid võib käsitada kas kohustuslikena (ilma nendeta ei saa andmesubjekt kogukonnaga ühineda) või vabatahtlikena (andmesubjekt võib otsustada neid esitada või mitte, kuid tema kaasamine nendest andmetest ei sõltu).

Sellised täiendavad isikuandmed on näiteks: linn ja riik; pilt; selle äriühingu nimi, kus andmesubjekt töötab; ametikoht; registreeritud kasutaja avaldatud sisu; kogukonnaga liitumise motivatsioon jne.

Platvormi registreeritud kasutajad võivad alati esitada lisateavet, millest osa võib sisaldada isikuandmeid:

 • artiklid,
 • märkused,
 • pildid, tekstifailid,
 • lingid, nt videotele.

Pange tähele, et komisjon ei nõua ega eelda, et Futuriumis osalejad lisaksid Futuriumi kogukondades osaledes iseenda või kolmandate isikute kohta i) määruse (EL) 2018/1725 artikli 10 lõikes 1 sätestatud eriliigilisi andmeid (s.o „isikuandmeid, millest ilmneb rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta“) või ii) määruse (EL) 2018/1725 artiklis 11 nimetatud süüteoasjades süüdimõistvate kohtuotsuste ja kuritegudega seotud isikuandmeid. Seda liiki isikuandmete lisamise eest vastutab osaleja. Moderaator võib otsustada sellised isikuandmed kustutada, hinnates iga üksikjuhtumit eraldi.

 

Kui kaua andmeid säilitatakse?

Euroopa Komisjon säilitab teie andmeid seni, kuni on vaja võtta järelmeetmeid seoses asjaomase Futuriumi kogukonnaga, nimelt kogukonna toimimise ja sellega seotud juhtimisega. Teie isikuandmeid säilitatakse 5 aasta jooksul pärast teie viimast suhtlust platvormiga. Seejärel teie isikuandmed kustutatakse, kui te ei uuenda oma huvi platvormi registreeritud kasutajaks olemise vastu.

Teie isikuandmed kustutatakse platvormilt taotluse korral enne viieaastase säilitamisperioodi lõppu (teave kontaktandmete kohta on esitatud punktis 8).

 

Kuidas Teie andmeid kaitstakse?

Kõiki elektroonilises vormis olevaid andmeid (e-kirjad, dokumendid, üles laaditud andmehulgad jms) hoitakse Euroopa Komisjoni või tema alltöövõtjate serverites, kooskõlas komisjoni 16. augusti 2006. aasta otsusega C(2006) 3602 Euroopa Komisjoni kasutatavate infosüsteemide turvalisuse kohta. Komisjoni töövõtjad peavad järgima lepingu eritingimust, mis puudutab isikuandmete töötlemist komisjoni nimel.

 

Kellel on juurdepääs teie andmetele ja kellele neid avaldatakse?

Kõik teie esitatud isikuandmed on kättesaadavad veebisaitide administraatoritele (komisjoni töötajatele) ja teistele komisjoni töötajatele teadmisvajaduse alusel.

Teie andmetele võivad juurde pääseda ka teised isikud, olenevalt nende juurdepääsuõiguste tasandist.

 • Kui olete liitunud avatud temaatilise kogukonnaga ja/või postitanud platvormile sisu, on registreeritud kasutajana teie eesnimi, perekonnanimi, organisatsioon ja osakond (vastavalt EU Loginile) ja profiilipilt (kui see on esitatud) ning postitatud sisu nähtav kõigile veebisaidi külastajatele. Kui olete end platvormil lihtsalt registreerinud ilma muid toiminguid tegemata, ei ole need andmed külastajatele ja teistele kasutajatele nähtavad.
 • Registreeritud kasutajana on teie eesnimi, perekonnanimi, organisatsioon ja osakond (vastavalt EU Loginile) ja profiilipilt (kui see on esitatud) ning suletud kogukonnas postitatud sisu nähtavad ainult selle kogukonna liikmetele. Platvormi külalised ei pääse nendele andmetele ligi, kui nad ei ole selle suletud kogukonna liikmed. Võite valida, kas teised liikmed saavad teiega ühendust võtta või mitte (vaikimisi: ei), konkreetseid kasutajaid blokeerida ei saa.
 • Moderaatoritele on nähtav teave, mida olete esitanud mis tahes temaatilise kogukonnaga liitumise taotluses. Need moderaatorid võivad olla pärit väljastpoolt komisjoni (andmetöötlejad).

Teie profiilis esitatud täiendavad isikuandmed on nähtavad ainult platvormi registreeritud kasutajatele. Saate konfigureerida oma konto privaatsusseaded ja määrata kindlaks, millised neist isikuandmetest on nähtavad teistele kasutajatele.

 

Millised on Teie õigused ja kuidas neid kasutada?

Futuriumi platvormi registreeritud kasutajana saate platvormi profiiliosas oma isikuandmeid muuta või kustutada. Võite muuta või kustutada ka oma postitatud sisu.

Kui Teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võite need saata tegelikule vastutavale töötlejale (Euroopa Komisjoni üksus, mis haldab teie kogukonda), klõpsates nupul „Võtke ühendust kogukonna haldaja(te)ga“. Soovi korral võite ühendust võtta ka sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadiga (cnect-futurium@ec.europa.eu).

Võite kasutada oma õigusi andmesubjektidena (õigus oma nõusolek tagasi võtta, õigus tutvuda oma isikuandmetega, neid parandada või kustutada, õigus piirata oma isikuandmete töötlemist ja õigus andmete ülekandmisele), võttes ühendust tegeliku vastutava töötlejaga (Euroopa Komisjoni üksus, mis haldab teie kogukonda), klõpsates nupul „Võtke ühendust kogukonna haldaja(te)ga“. Soovi korral võite ühendust võtta ka sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadiga (cnect-futurium@ec.europa.eu).

 

Kontaktandmed

Kui teil on märkusi, küsimusi või mis tahes kahtlusi või kaebusi seoses teie isikuandmete kogumise ja kasutamisega, võtke palun ühendust vastutava andmetöötlejaga:

– asjaomase Euroopa Komisjoni üksusega, kes haldab Teie kogukonda (selle üksuse funktsionaalne postkast on kättesaadav teie kogukonna veebisaidi tutvustusjaotises või päises).

või (teie valikul)

– ettevõttesisese volitatud töötlejaga: DG CONNECT Unit R.3 „Knowledge Management and Innovative Systems“

Copernicus L-51

B-1049 Brussels

E-post: CNECT-FUTURIUM@ec.europa.eu

Samuti võite ühendust võtta Euroopa Komisjoni andmekaitseametnikuga: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Lahkarvamuste korral võib kaebused saata Euroopa andmekaitseinspektorile, kasutades järgmisi kontaktandmeid: edps@edps.europa.eu.

Üksikasjalikumat teavet leiate komisjoni andmekaitseametniku registrist: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_et