Δήλωση περί ιδιωτικότητας

Πράξη επεξεργασίας: πλατφόρμα και κοινότητες Futurium.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: αρμόδια μονάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημιούργησε και διαχειρίζεται την κοινότητα (ελέγξτε τη σελίδα «Λίγα λόγια» ή την κεφαλίδα της κοινότητας στην οποία είστε μέλος για να προσδιορίσετε την αρμόδια μονάδα)

Εσωτερικός εκτελών την επεξεργασία δεδομένων: Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών – Διοικητική μονάδα R.3.

Αριθμός καταχώρισης: DPR-EC-00787

 

Πίνακας περιεχομένων

 1. Εισαγωγή
 2. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;
 3. Ποια δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;
 4. Για πόσο διάστημα φυλάσσονται τα δεδομένα σας;
 5. Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας;
 6. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας και σε ποιους κοινοποιούνται;
 7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;
 8. Στοιχεία επικοινωνίας

 

Εισαγωγή

Η παρούσα δήλωση περί ιδιωτικότητας αφορά την πλατφόρμα Futurium και όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τις κοινότητες Futurium (όπως η διαδικτυακή συμμετοχή στην πλατφόρμα). Εξηγεί τον λόγο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον τρόπο συλλογής, διαχείρισης και προστασίας τους, το πώς χρησιμοποιούνται και ποια είναι τα δικαιώματά σας ως προς τα δεδομένα σας. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεσμεύονται να προστατεύουν και να σέβονται την ιδιωτικότητά σας. Δεδομένου ότι η παρούσα υπηρεσία συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα υποβάλλει σε περαιτέρω επεξεργασία, εφαρμόζονται συγκεκριμένοι κανόνες προστασίας δεδομένων[1]. Η πλατφόρμα Futurium ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάθε κοινότητα Futurium τελεί υπό τη διαχείριση αρμόδιας μονάδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ελέγξτε τη σελίδα «Λίγα λόγια» ή την κεφαλίδα της κοινότητας στην οποία είστε μέλος για να προσδιορίσετε την αρμόδια μονάδα). Τη διαχείριση των τεχνικών πτυχών της πλατφόρμας έχει αναλάβει η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (ΓΔ CONNECT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και άλλες Γενικές Διευθύνσεις.

 

[1] Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

 

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τη διαχείριση των κοινοτήτων Futurium. Με τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων σας μπορούμε να διαπιστώσουμε τη συμμετοχή σας σε μια κοινότητα, να επικοινωνήσουμε μαζί σας όσον αφορά διαδικτυακές και μη διαδικτυακές δραστηριότητες που αφορούν την κοινότητα, να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή σας σε αυτές τις δραστηριότητες, καθώς και να έχουμε μια συνολική εικόνα των διαφόρων τύπων μελών των κοινοτήτων.

Οι πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την οργάνωση και τη διαχείριση των κοινοτήτων Futurium είναι νόμιμες βάσει του άρθρου 5 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, καθώς οι χρήστες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους προτού εγγραφούν ως μέλη σε κοινότητα. Ο σκοπός της αντίστοιχης κοινότητας Futurium και τυχόν σχετικών αποφάσεων πολιτικής περιγράφεται λεπτομερώς στην καρτέλα «Λίγα λόγια» στην σελίδα της κοινότητας του ιστότοπου Futurium.

 

Ποια δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα, αφενός, για τη δημιουργία του λογαριασμού σας στον ιστότοπο Futurium, ώστε να μπορείτε να συμμετέχετε στις κοινότητες που φιλοξενεί η διαδικτυακή πλατφόρμα Futurium, και, αφετέρου, για την οργάνωση και τη διαχείριση των διαφόρων κοινοτήτων.

I. Δεδομένα που συλλέγονται από όλους τους χρήστες (μέλη ή μη μέλη): διεύθυνση IP, η οποία συλλέγεται μόνο για μέτρα ασφαλείας.

Ο διαχειριστής του συστήματος λαμβάνει τη διεύθυνση IP σας, εάν αυτή δεν είναι με απόκρυψη.

II. Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες είναι τα ακόλουθα:

Υποχρεωτικά

II. α) Όνομα (όνομα και επώνυμο) (λαμβάνεται μέσω του EU Login)·

II. β) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (λαμβάνεται μέσω του EU Login)·

II. γ) Διεύθυνση URL της ιστοσελίδας από την οποία μετέβη ο χρήστης και διεύθυνση URL της ιστοσελίδας που επισκέπτεται·

II. δ) Χρόνος σύνδεσης·

II. ε) Οργανισμός (ανάλογα με τα δεδομένα που παρέχονται όταν τα υποκείμενα των δεδομένων δημιούργησαν τον λογαριασμό τους EU Login) (λαμβάνονται μέσω του EU Login)·

II. στ) Τμήμα (ανάλογα με τα δεδομένα που παρέχονται όταν τα υποκείμενα των δεδομένων δημιούργησαν τον λογαριασμό τους EU Login) (λαμβάνονται μέσω του EU Login).

Τα δεδομένα αυτά αποτελούν μέρος του λογαριασμού χρήστη.

Εκτός από τα «υποχρεωτικά» δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται ανωτέρω, κάθε επιχειρησιακός υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να ζητήσει περαιτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή, κάθε επιχειρησιακός υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να επιλέξει να συλλέξει περαιτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αυτά τα περαιτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να θεωρηθούν είτε «υποχρεωτικά» (χωρίς αυτά, το υποκείμενο των δεδομένων δεν μπορεί να γίνει μέλος της κοινότητας) είτε «εθελοντικά» (το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επιλέξει να τα παράσχει ή όχι, αλλά η συμμετοχή του στην κοινότητα δεν εξαρτάται από τα εν λόγω δεδομένα).

Παραδείγματα τέτοιων πρόσθετων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: πόλη και χώρα· εικόνα· επωνυμία της εταιρείας στην οποία εργάζεται το υποκείμενο των δεδομένων· θέση· περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τον εγγεγραμμένο χρήστη· κίνητρα για συμμετοχή στην κοινότητα κ.λπ.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της πλατφόρμας μπορούν ούτως ή άλλως να υποβάλουν συμπληρωματικές πληροφορίες, ορισμένες από τις οποίες ενδέχεται να περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • άρθρα·
 • σχόλια·
 • φωτογραφίες και αρχεία κειμένου·
 • σύνδεσμοι, π.χ. προς βίντεο.

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή δεν ζητά ούτε αναμένει από τους συμμετέχοντες στο Futurium να υποβάλουν i) ειδικές κατηγορίες δεδομένων που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 (δηλαδή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό»), ούτε ii) δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αξιόποινες πράξεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, και σχετίζονται είτε με τους ίδιους τους συμμετέχοντες είτε με τρίτους σε συνεισφορές συμμετεχόντων σε κοινότητες Futurium. Ο συμμετέχων είναι υπεύθυνος για τυχόν συμπερίληψη των προαναφερόμενων τύπων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο συντονιστής δύναται να αποφασίσει να διαγράψει τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βάσει αξιολόγησης κατά περίπτωση.

 

Για πόσο διάστημα φυλάσσονται τα δεδομένα σας;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυλάσσει τα δεδομένα μόνον για όσο διάστημα είναι απαραίτητες επακόλουθες ενέργειες όσον αφορά την κοινότητα Futurium, δηλαδή τη λειτουργία της κοινότητας και τη σχετική διαχείρισή της. Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα φυλάσσονται για 5 έτη μετά την τελευταία δραστηριότητά σας στην πλατφόρμα. Στη συνέχεια, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται, εκτός αν ανανεώσετε το ενδιαφέρον σας ως εγγεγραμμένου χρήστη της πλατφόρμας.

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται από την πλατφόρμα πριν από το τέλος της πενταετούς περιόδου διατήρησης, εάν το ζητήσετε (βλ. στοιχεία επικοινωνίας στο τμήμα 8 παρακάτω).

 

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας;

Όλα τα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικά μηνύματα, έγγραφα, δέσμες δεδομένων που τηλεφορτώθηκαν κ.λπ.) αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των εξωτερικών συνεργατών της, σύμφωνα με την απόφαση C(2006)3602 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 16ης Αυγούστου 2006, για την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εξωτερικοί συνεργάτες της Επιτροπής δεσμεύονται από ειδική συμβατική ρήτρα ως προς κάθε πράξη επεξεργασίας των δεδομένων σας για λογαριασμό της Επιτροπής.

 

Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας και σε ποιους κοινοποιούνται;

Πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλετε έχουν οι διαχειριστές των ιστότοπων (προσωπικό της Επιτροπής), καθώς και άλλα μέλη του προσωπικού της Επιτροπής, σύμφωνα με την αρχή της αναγκαίας γνωστοποίησης.

Πρόσβαση στα δεδομένα σας ενδέχεται να έχουν επίσης άλλα πρόσωπα, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασής τους:

 • Ως εγγεγραμμένος χρήστης, το όνομα, το επώνυμο, ο οργανισμός και το τμήμα (όπως έχουν καταχωρηθεί στο EU Login) και η εικόνα προφίλ σας, εφόσον έχουν υποβληθεί, καθώς και το περιεχόμενο που έχετε αναρτήσει, είναι ορατά σε κάθε επισκέπτη του ιστότοπου, εάν έχετε εγγραφεί σε ανοικτή θεματική κοινότητα και/ή έχετε αναρτήσει περιεχόμενο στην πλατφόρμα. Εάν έχετε εγγραφεί απλώς στην πλατφόρμα χωρίς να εκτελέσετε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, τα δεδομένα αυτά δεν είναι ορατά σε επισκέπτες και άλλους χρήστες.
 • Ως εγγεγραμμένος χρήστης, το όνομα, το επώνυμο, ο οργανισμός και το τμήμα (όπως έχουν καταχωρηθεί στο EU Login) και η εικόνα προφίλ σας, εφόσον έχουν υποβληθεί, καθώς και το περιεχόμενο που έχετε αναρτήσει σε κλειστή κοινότητα, είναι ορατά μόνο σε μέλη της κοινότητας αυτής. Οι επισκέπτες της πλατφόρμας δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, αν δεν είναι μέλη της εν λόγω κλειστής κοινότητας. Μπορείτε να επιτρέπετε ή να μην επιτρέπετε σε άλλα μέλη να επικοινωνούν μαζί σας (προεπιλογή: δεν επιτρέπεται), δεν υπάρχει όμως δυνατότητα αποκλεισμού συγκεκριμένων χρηστών.
 • Οι πληροφορίες που υποβάλατε κατά την αίτηση εγγραφής σε οποιαδήποτε θεματική κοινότητα είναι ορατές στους συντονιστές της. Οι εν λόγω συντονιστές ενδέχεται να είναι εξωτερικοί της Επιτροπής (εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων).

Πρόσθετα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλετε ως μέρος του προφίλ σας είναι ορατά μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες της πλατφόρμας. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου του λογαριασμού σας και να προσδιορίσετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι ορατά σε άλλους χρήστες.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Ως εγγεγραμμένος χρήστης της πλατφόρμας Futurium, μπορείτε να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα στο τμήμα «προφίλ» της πλατφόρμας. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε περιεχόμενο που έχετε αναρτήσει.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να τις απευθύνετε στον επιχειρησιακό υπεύθυνο επεξεργασίας (μονάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διαχειρίζεται την κοινότητά σας) κάνοντας κλικ στο «Contact community manager(s)» (Επικοινωνήστε με τους διαχειριστές της κοινότητας). Εάν προτιμάτε, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τη ΓΔ CONNECT (cnect-futurium@ec.europa.eu).

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων (δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας τους και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων) επικοινωνώντας με τον επιχειρησιακό υπεύθυνο επεξεργασίας (μονάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διαχειρίζεται την κοινότητά σας) κάνοντας κλικ στο «Contact community manager(s)» (Επικοινωνήστε με τους διαχειριστές της κοινότητας). Εάν προτιμάτε, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τη ΓΔ CONNECT (cnect-futurium@ec.europa.eu).

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Αν έχετε παρατηρήσεις ή απορίες, θέματα που σας προβληματίζουν ή που θέλετε να καταγγείλετε σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, επικοινωνήστε με:

– τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων (αρμόδια μονάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διαχειρίζεται την κοινότητά σας —η υπηρεσιακή ηλεκτρονική θυρίδα της εν λόγω μονάδας είναι διαθέσιμη στη σελίδα «Λίγα λόγια» ή στην κεφαλίδα της κοινότητάς σας)·

ή

– με τον εσωτερικό εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων: ΓΔ CONNECT, διοικητική μονάδα R.3 «Διαχείριση γνώσης και καινοτόμα συστήματα»

Κτίριο Copernicus L-51

B-1049 Βρυξέλλες

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: CNECT-FUTURIUM@ec.europa.eu

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Σε περίπτωση διαφωνίας, μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας ενώπιον του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: edps@edps.europa.eu.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο Μητρώο του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της Επιτροπής: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_el