Δήλωση περί απορρήτου της πλατφόρμας και των κοινοτήτων Futurium

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας περιεχομένων

 1. Εισαγωγή
 2. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;
 3. Ποια δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;
 4. Για πόσο διάστημα φυλάσσονται τα δεδομένα σας;
 5. Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας;
 6. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας και σε ποιους κοινοποιούνται;
 7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;
 8. Στοιχεία επικοινωνίας

Εισαγωγή

Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου αφορά την πλατφόρμα Futurium και όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τις κοινότητες Futurium (όπως η διαδικτυακή συμμετοχή στην πλατφόρμα). Εξηγεί τον λόγο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον τρόπο συλλογής, διαχείρισης και προστασίας τους, το πώς χρησιμοποιούνται και ποια είναι τα δικαιώματά σας ως προς τα δεδομένα σας. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεσμεύονται να προστατεύουν και να σέβονται την ιδιωτικότητά σας. Δεδομένου ότι η παρούσα υπηρεσία συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα υποβάλλει σε περαιτέρω επεξεργασία, εφαρμόζονται συγκεκριμένοι κανόνες προστασίας δεδομένων[1]. Η πλατφόρμα Futurium ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι κοινότητες Futurium τελούν υπό τη διαχείριση της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (ΓΔ CONNECT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και άλλων Γενικών Διευθύνσεων.

[1] Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

 

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τη διαχείριση των κοινοτήτων Futurium που δημιουργούνται από τη ΓΔ CONNECT, άλλες Γενικές Διευθύνσεις ή εκτελεστικούς οργανισμούς. Με τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων σας μπορούμε να διαπιστώσουμε τη συμμετοχή σας σε μια κοινότητα, να επικοινωνήσουμε μαζί σας όσον αφορά διαδικτυακές και μη διαδικτυακές δραστηριότητες που αφορούν την κοινότητα, να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή σας σε αυτές τις δραστηριότητες, καθώς και να έχουμε μια συνολική εικόνα των διαφόρων τύπων μελών των κοινοτήτων.

Οι πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την οργάνωση και τη διαχείριση των κοινοτήτων Futurium είναι νόμιμες βάσει του άρθρου 5 στοιχείο δ) του κανονισμού 2018/1725, καθώς οι χρήστες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους προτού εγγραφούν ως μέλη σε κοινότητα. Ο σκοπός της αντίστοιχης κοινότητας Futurium και τυχόν σχετικών αποφάσεων πολιτικής περιγράφεται λεπτομερώς στην καρτέλα «Λίγα λόγια» στην σελίδα της κοινότητας του ιστότοπου Futurium.

 

Ποια δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα, αφενός, για τη δημιουργία του λογαριασμού σας στον ιστότοπο Futurium, ώστε να μπορείτε να συμμετέχετε στις κοινότητες που φιλοξενεί η διαδικτυακή πλατφόρμα Futurium, και, αφετέρου, για την οργάνωση και τη διαχείριση των διαφόρων κοινοτήτων.

Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση κατά τη δημιουργία λογαριασμού:

 • Όνομα, επώνυμο,
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση.

Τα δεδομένα αυτά αποτελούν μέρος του λογαριασμού χρήστη.

Ο διαχειριστής του συστήματος λαμβάνει τη διεύθυνση IP σας, εάν αυτή δεν είναι με απόκρυψη.

Παραδείγματα προαιρετικών πεδίων προς συμπλήρωση κατά τη δημιουργία προφίλ:

 • Τοποθεσία: πόλη, χώρα,
 • Άβαταρ ή εικόνα προφίλ
 • Θέμα, εκπροσωπούμενο συμφέρον,
 • Στοιχεία επικοινωνίας εργασίας: επωνυμία της εταιρείας, ιδιότητα.

Υποχρεωτικά πεδία προς υποβολή κατά την εγγραφή σε κοινότητα:

Κατά την εγγραφή σας σε συγκεκριμένη κοινότητα, ενδέχεται να συλλέγονται άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα· για παράδειγμα, μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε πληροφορίες σχετικά με τον λόγο που επιθυμείτε να εγγραφείτε στη συγκεκριμένη κοινότητα και το σχετικό επαγγελματικό υπόβαθρο και τις σχετικές επαγγελματικές εμπειρίες σας.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της πλατφόρμας μπορούν ούτως ή άλλως να υποβάλουν συμπληρωματικές πληροφορίες, ορισμένες από τις οποίες ενδέχεται να περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Άρθρα,
 • Σχόλια,
 • Φωτογραφίες, αρχεία κειμένου,
 • Σύνδεσμοι π.χ. προς βίντεο.

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή δεν ζητά ούτε αναμένει από τους συμμετέχοντες στο Futurium να υποβάλουν i) ειδικές κατηγορίες δεδομένων που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού 2018/1725 (δηλαδή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό»), ούτε ii) δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αξιόποινες πράξεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού 2018/1725, και σχετίζονται είτε με τους ίδιους τους συμμετέχοντες είτε με τρίτους σε συνεισφορές συμμετεχόντων σε κοινότητες Futurium. Ο συμμετέχων είναι υπεύθυνος για τυχόν συμπερίληψη των προαναφερόμενων τύπων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο συντονιστής δύναται να αποφασίσει να διαγράψει τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βάσει αξιολόγησης κατά περίπτωση.

 

Για πόσο διάστημα φυλάσσονται τα δεδομένα σας;

Η ΓΔ CONNECT φυλάσσει τα δεδομένα μόνον για όσο διάστημα είναι απαραίτητες επακόλουθες ενέργειες όσον αφορά την κοινότητα Futurium, δηλαδή τη λειτουργία της κοινότητας και τη σχετική διαχείρισή της. Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα φυλάσσονται για 5 έτη μετά την τελευταία δραστηριότητά σας στην πλατφόρμα. Στη συνέχεια, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται, εκτός αν ανανεώσετε το ενδιαφέρον σας ως εγγεγραμμένου χρήστη της πλατφόρμας.

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται από την πλατφόρμα πριν από το τέλος της πενταετούς περιόδου διατήρησης, εάν το ζητήσετε (βλ. στοιχεία επικοινωνίας στο τμήμα 8 παρακάτω).

 

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας;

Όλα τα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικά μηνύματα, έγγραφα, δέσμες δεδομένων που τηλεφορτώθηκαν κ.λπ.) αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των εξωτερικών συνεργατών της, σύμφωνα με την απόφαση C(2006)3602 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 16ης Αυγούστου 2006, για την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εξωτερικοί συνεργάτες της Επιτροπής δεσμεύονται από ειδική συμβατική ρήτρα ως προς κάθε πράξη επεξεργασίας των δεδομένων σας για λογαριασμό της Επιτροπής.

 

Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας και σε ποιους κοινοποιούνται;

Πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλετε έχουν οι διαχειριστές των ιστότοπων (προσωπικό της Επιτροπής), καθώς και άλλα μέλη του προσωπικού της Επιτροπής, σύμφωνα με την αρχή της αναγκαίας γνωστοποίησης.

Πρόσβαση στα δεδομένα σας ενδέχεται να έχουν επίσης άλλα πρόσωπα, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασής τους:

 • Ως εγγεγραμμένος χρήστης, το όνομα, το επώνυμο και η εικόνα προφίλ σας, εφόσον έχουν υποβληθεί, καθώς και το περιεχόμενο που έχετε αναρτήσει είναι ορατά σε κάθε επισκέπτη του ιστότοπου, εάν έχετε εγγραφεί σε ανοικτή θεματική κοινότητα και/ή έχετε αναρτήσει περιεχόμενο στην πλατφόρμα. Εάν έχετε εγγραφεί απλώς στην πλατφόρμα χωρίς να εκτελέσετε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, τα δεδομένα αυτά δεν είναι ορατά σε επισκέπτες και άλλους χρήστες.
 • Ως εγγεγραμμένος χρήστης, το όνομα, το επώνυμο και η εικόνα προφίλ σας, εφόσον έχουν υποβληθεί, καθώς και το περιεχόμενο που έχετε αναρτήσει σε κλειστή κοινότητα είναι ορατά μόνο σε μέλη της κοινότητας αυτής. Οι επισκέπτες της πλατφόρμας δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, αν δεν είναι μέλη της εν λόγω κλειστής κοινότητας. Μπορείτε να επιτρέπετε ή να μην επιτρέπετε σε άλλα μέλη να επικοινωνούν μαζί σας (προεπιλογή: δεν επιτρέπεται), δεν υπάρχει όμως δυνατότητα αποκλεισμού συγκεκριμένων χρηστών.
 • Οι πληροφορίες που υποβάλατε κατά την αίτηση εγγραφής σε οποιαδήποτε θεματική κοινότητα είναι ορατές στους συντονιστές της. Οι εν λόγω συντονιστές ενδέχεται να είναι εξωτερικοί της Επιτροπής (εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων).

Πρόσθετα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλετε ως μέρος του προφίλ σας είναι ορατά μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες της πλατφόρμας. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου του λογαριασμού σας και να προσδιορίσετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι ορατά σε άλλους χρήστες.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Ως εγγεγραμμένος χρήστης της πλατφόρμας Futurium, μπορείτε να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα στο τμήμα «προφίλ» της πλατφόρμας. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε περιεχόμενο που έχετε αναρτήσει.

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να διαγράψει το προφίλ σας. Με αυτόν τον τρόπο, το περιεχόμενο που έχετε δημιουργήσει στην πλατφόρμα θα ανωνυμοποιηθεί.

Μπορείτε να ζητήσετε το κλείδωμα, τη διόρθωση ή την διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επικοινωνώντας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: cnect-futurium@ec.europa.eu.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Αν έχετε παρατηρήσεις ή απορίες, θέματα που σας προβληματίζουν ή που θέλετε να καταγγείλετε σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

ΓΔ CONNECT Διοικητική μονάδα R.3 «Knowledge Management and Innovative Systems» (Διαχείριση γνώσης και καινοτόμα συστήματα)

Building BU25

B-1049 Brussels

Email: CNECT-FUTURIUM@ec.europa.eu

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Σε περίπτωση διαφωνίας, μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας ενώπιον του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: edps@edps.europa.eu.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο Μητρώο του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της Επιτροπής: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_el