Prohlášení o ochraně osobních údajů

Operace zpracování údajů: platforma Futurium a její komunity 

Správce údajů: příslušné oddělení Evropské komise, které danou komunitu vytvořilo a spravuje (pro identifikaci příslušného oddělení si přečtěte stránku „About“ (O nás) nebo zkontrolujte záhlaví komunity, jíž jste členem) 

Interní zpracovatel údajů: Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie – oddělení R.3. 

Referenční číslo: DPR-EC-00787

 

Obsah

 1. Úvod
 2. Proč vaše osobní údaje zpracováváme?
 3. Které údaje shromažďujeme a zpracováváme?
 4. Jak dlouho vaše údaje uchováváme?
 5. Jak vaše údaje chráníme?
 6. Kdo má k vašim údajům přístup a komu je smíme zpřístupnit?
 7. Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?
 8. Kontaktní údaje

Úvod

Toto prohlášení o ochraně soukromí se týká platformy Futurium a všech aktivit souvisejících s komunitami Futurium (Futurium Communities) (např. účast na aktivitách platformy online). Prohlášení uvádí důvody zpracovávání údajů, jakým způsobem jsou údaje shromažďovány, jak je s nimi nakládáno a jak je zajišťována ochrana všech získaných osobních údajů. Dále je zde uvedeno, jak jsou tyto informace použity a jaká práva ve vztahu ke svým osobním údajům můžete vykonávat. Evropské orgány respektují a chrání vaše soukromí. Jelikož se v rámci této služby shromažďují a dále zpracovávají osobní údaje, vztahují se na ni specifická pravidla ochrany údajů[1]. Platformu Futurium vlastní Evropské komise. Komunity Futurium spravuje Generální ředitelství Evropské komise pro komunikační sítě, obsah a technologie (GŘ CONNECT) a další generální ředitelství Komise.

[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů

Proč vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme ke správě komunit Futurium. Shromažďování a využívání vašich údajů nám umožňuje zjistit vám členství v komunitě, kontaktovat vás v souvislosti s online a offline aktivitami, které se dané komunity týkají, zajistit vám účast na aktivitách komunit a poskytuje nám to zároveň přehled o různých typech členů komunit. 

K operacím zpracování osobních údajů pro účely organizace a správy komunit Futurium nás opravňuje čl. 5 písm. d) nařízení (EU) 2018/1725, neboť nám uživatelé při žádání o členství udělují souhlas. Účel dané komunity Futurium a veškerá související rozhodnutí o pravidlech jsou podrobně popsána v záložce „About“ (O nás) na stránce Komunita, která je součástí webu Futurium.

Které údaje shromažďujeme a zpracováváme?

Zpracováváme ty osobní údaje, které jsou nezbytné k vytvoření vašeho účtu na stránkách Futurium, jenž vám umožňuje účastnit se činnosti komunit internetové platformy Futurium, a pro účely organizace a správy jednotlivých komunit. 

I. Údaje shromažďované od všech uživatelů (členů i nečlenů): IP adresa, která se shromažďuje pouze kvůli bezpečnosti. 

Správce systému obdrží vaši IP adresu, pokud není skryta. 

II. Údaje zpracovávané u všech registrovaných uživatelů: 

Povinné 

II. a) jméno a příjmení (získané přes službu EU Login) 

II. b) e-mailová adresa (získaná přes službu EU Login) 

II. c) adresa URL internetových stránek, ze kterých uživatel přichází, a navštívená adresa URL 

II. d) čas přihlášení 

II. e) organizace – v závislosti na údajích, které subjekt údajů poskytl při vytvoření svého EU Login (získána přes službu EU Login) 

II. f) oddělení – v závislosti na údajích, které subjekt údajů poskytl při vytvoření svého EU Login (získané přes službu EU Login) 

Tyto údaje se stanou součástí vašeho uživatelského účtu. 

Kromě výše uvedených povinných osobních údajů může každý správce provozních údajů požádat o další osobní údaje. V takovém případě se každý správce provozních údajů může rozhodnout shromažďovat další osobní údaje. Tyto další osobní údaje lze považovat buď za povinné (bez jejich poskytnutí se subjekt údajů nemůže ke komunitě připojit), nebo za dobrovolné (subjekt údajů se může rozhodnout, zda tyto údaje poskytne, či nikoli, ale na jeho zařazení do komunity to nemá vliv). 

Příklady dodatečných osobních údajů: město a země, fotka, název společnosti, kde subjekt údajů pracuje, jeho funkce, obsah zveřejněný registrovaným uživatelem, motivace ke vstupu do komunity apod. 

Registrovaní uživatelé platformy však mohou také uvést další informace, z nichž některé mohou obsahovat osobní údaje. Může se jednat například o: 

 • články 

 • komentáře 

 • fotografie, textové soubory 

 • odkazy, např. na videa 

Vezměte prosím na vědomí, že Komise nevyžaduje ani nepředpokládá, aby uživatelé projektu Futurium uváděli i) zvláštní kategorie údajů podle čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1725 (tj. „osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby“) nebo ii) osobní údaje týkající se odsouzení v trestních věcech a trestných činů podle článku 11 nařízení (EU) 2018/1725, které se týkají jich samotných nebo třetích osob v jejich příspěvcích v rámci komunit Futurium. Za zahrnutí veškerých těchto typů osobních údajů odpovídá sám uživatel. Výmaz takových osobních údajů smí provést moderátor, a to s přihlédnutím ke konkrétnímu případu. 

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Evropská komise uchovává vaše údaje po dobu, po kterou je nutné zajišťovat související opatření, tj. provoz komunity a potřebnou správu. Vaše osobní údaje budou uchovány po dobu 5 let od poslední interakce s platformou. Pokud do té doby neprojevíte znovu zájem o registrované členství, budou vaše osobní údaje vymazány. 

Výmaz vašich osobních údajů lze provést i před uplynutím pětileté lhůty na požádání (viz kontaktní údaje v části 8 níže). 

Jak vaše údaje chráníme?

Všechny údaje v elektronické podobě (e-mailové zprávy, dokumenty, soubory dat apod.) jsou uloženy na serverech Evropské komise nebo jejích smluvních dodavatelů souladu s pravidly Evropské komise zakotvenými v rozhodnutí ze dne 16. srpna 2006 [C(2006) 3602] o bezpečnosti informačních systémů užívaných v Evropské komisi. Smluvní dodavatelé Komise jsou vázáni zvláštním smluvním ustanovením týkajícím se zpracování vašich údajů jménem Komise.

Kdo má k vašim údajům přístup a komu je smíme zpřístupnit?

Veškeré osobní údaje, které jste poskytli, jsou přístupné administrátorům internetových stránek (zaměstnanci Evropské komise) a dalším zaměstnancům Komise na základě opodstatněné potřeby.

K vašim údajům mají přístup i jiné osoby, a to v závislosti na jejich přístupových právech:

 • Křestní jméno a příjmení, název organizace a útvaru, kde pracuje (jak jsou uvedeny v systému EU Login) a případně profilová fotografie registrovaného uživatele a dále obsah, který zveřejnil, se zobrazují všem návštěvníkům těchto internetových stránek, pokud se uživatel stal členem některé otevřené (tj. veřejné) tematické komunity anebo na platformě zveřejnil nějaký příspěvek. Pokud jste se na platformě pouze zaregistrovali a dále jste neprovedli žádné kroky, tyto údaje se návštěvníkům ani jiným uživatelům nezobrazují.
 • Křestní jméno a příjmení, název organizace a útvaru, kde pracuje (jak jsou uvedeny v systému EU Login) a případně profilová fotografie registrovaného uživatele a dále obsah, který zveřejnil v uzavřené komunitě, se zobrazují pouze členům této komunity. Pouzí návštěvníci této platformy k těmto údajům přístup nemají, pokud se nestanou členy této uzavřené komunity. Můžete si nastavit, zda chcete, aby vás mohli oslovovat ostatní členové (ve výchozím nastavení tato možnost aktivní není). Blokovat konkrétní uživatele nelze.
 • Informace, které jste poskytli při předložení žádosti o členství v některé z tematických komunit, se zobrazují moderátorovi dané komunity. Tito moderátoři nemusí být pracovníci Komise (zpracovatelé údajů).

Další osobní údaje, které jste v rámci svého profilu poskytli, se zobrazují pouze registrovaným uživatelům platformy. Nastavení ochrany soukromí si můžete provádět sami z vašeho účtu a sami určit, které z těchto osobních údajů se budou ostatním uživatelům zobrazovat.

Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?

Jako registrovaný uživatel platformy Futurium můžete své osobní údaje upravovat nebo vymazat, a to přes svůj osobní profil. Upravovat nebo odstranit můžete také své příspěvky. 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, obraťte se na správce provozních údajů (oddělení Evropské komise, které spravuje vaši komunitu), a to kliknutím na „Contact community manager(s)“ (Kontaktovat správce komunity). Můžete se rovněž obrátit na GŘ CONNECT (cnect-futurium@ec.europa.eu).

Práva subjektů údajů (právo odvolat svůj souhlas, právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, právo omezit zpracování vašich osobních údajů a právo na přenositelnost údajů) můžete uplatnit tak, že se obrátíte na správce provozních údajů (oddělení Evropské komise, které spravuje vaši komunitu), a to kliknutím na „Contact community manager(s)“ (Kontaktovat správce komunity). Můžete se rovněž obrátit na GŘ CONNECT (cnect-futurium@ec.europa.eu).

Kontaktní údaje

S připomínkami, dotazy nebo stížnostmi ohledně shromažďování a používání osobních údajů se obracejte na: 

— správce údajů (příslušné oddělení Evropské komise, které spravuje vaši komunitu – e-mailovou adresu najdete na stránce „About“ (O nás) nebo v záhlaví vaší komunity) 

nebo 

— interního zpracovatele údajů: Oddělení R.3 „Znalostní management a inovativní systémy“ GŘ CONNECT 

Building Copernicus L-51 

B-1049 Bruxelles/Brussel 

E-mail: CNECT-FUTURIUM@ec.europa.eu

Obracet se můžete na pověřence Evropské komise pro ochranu osobních údajů: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

V případě sporu lze stížnosti zaslat evropskému inspektorovi ochrany údajů: edps@edps.europa.eu.

Podrobnější informace najdete v rejstříku pověřence Evropské komise pro ochranu osobních údajů: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_cs