Декларация за поверителност относно платформата Futurium и общностите на Futurium

Декларация за поверителност относно платформата Futurium и общностите на Futurium

ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Съдържание

 1. Въведение
 2. Защо обработваме вашите данни?
 3. Какви данни събираме и обработваме?
 4. Колко време съхраняваме вашите данни?
 5. Как защитаваме вашите данни?
 6. Кой има достъп до данните ви и на кого се разкриват те?
 7. Какви са правата ви и как можете да ги упражните?
 8. Информация за контакти

Въведение

Настоящата декларация за поверителност се отнася до платформата Futurium и всички дейности, свързани с общностите на Futurium (като например онлайн участието в платформата). В декларацията се обясняват причината за обработката, начинът, по който събираме, обработваме и осигуряваме защитата на всички предоставени лични данни, как се използва информацията и какви са правата ви по отношение на вашите данни. Европейските институции се задължават да защитават и зачитат неприкосновеността на личния ви живот. Тъй като чрез тази услуга се събират и обработват лични данни, важат специфични правила за защита на данните[1]. Платформата Futurium е собственост на Европейската комисия; общностите на Futurium се администрират от генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ (DG CONNECT) на Европейската комисия и други генерални дирекции.

[1]Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни.

Защо обработваме вашите данни?

Събираме и използваме личните ви данни, за да администрираме общностите на Futurium, създадени от DG CONNECT и други генерални дирекции или изпълнителни агенции. Събирането и използването на вашите данни ни позволява да осигурим вашето членство в дадена общност, да се свързваме с вас по отношение на онлайн и офлайн дейности, свързани с общността, и да гарантираме участието ви в тях, както и да имаме общ поглед върху различните видове членове на общностите.

Операциите по обработване на лични данни за целите на организацията и управлението на общностите на Futurium са законосъобразни по силата на член 5, буква г) от Регламент 2018/1725, тъй като потребителят дава съгласието си, преди да стане член. Целта на съответната общност на Futurium и всички свързани с нея политики са описани подробно в раздел „Относно“ на страницата на общността на уебсайта Futurium.

Какви данни събираме и обработваме?

Обработваме личните данни, необходими за създаването на вашия профил на уебсайта Futurium, който ви позволява да участвате в общностите, в рамките на онлайн платформата Futurium, както и данните, необходими за организацията и управлението на различните общности.

Задължителни полета, които трябва бъдат попълнени, когато създавате профил:

 • собствено име,
 • фамилно име;

електронен адрес.

Тези данни стават част от вашия потребителски профил.

Администраторът на системата получава вашия IP адрес, ако той не е маскиран.

Незадължителни полета, които можете да попълните, когато създавате профил:

 • местоположение: град, държава;
 • аватар или профилна снимка;
 • тема, представляван интерес;
 • служебна информация за контакти: наименование на дружеството, длъжност.

Задължителни полета при присъединяване към общност:

Когато се присъединявате към конкретна общност, могат да бъдат събрани други лични данни. Така например, може да поискат от вас да предоставите информация за вашата мотивация и за вашия професионален опит, които са от значение за дадена общност.

Регистрираните потребители на платформата могат при всички случаи да предоставят допълнителна информация, част от която може да съдържа лични данни:

 • статии;
 • коментари;
 • снимки, текстови файлове;
 • връзки, напр. към видеоматериали.

Моля, имайте предвид, че Комисията не изисква и не очаква от участниците във Futurium да включват i) специални категории данни по смисъла на член 10, параграф 1 от Регламент 2018/1725 (т.е. „лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в професионални съюзи, както и обработването на генетични данни, биометрични данни с цел уникално идентифициране на физическото лице, данни, свързани със здравето или сексуалния живот и сексуалната ориентация на лицето“) или ii) лични данни, свързани с присъди и престъпления, както е предвидено в член 11 от Регламент 2018/1725, отнасящи се до самите тях или до трети лица в рамките на своето участие в общностите на Futurium. За всяко посочване на такива видове лични данни отговорност носи участникът. Модераторът може да реши да заличи такива лични въз основа на оценка на всеки отделен случай.

Колко време съхраняваме вашите данни?

DG CONNECT съхранява данните ви толкова дълго, колкото е необходимо за последващите действия във връзка с въпросната общност на Futurium, а именно за функционирането на общността и нейното управление. Вашите лични данни ще се съхраняват в продължение на 5 години след последното ви взаимодействие с платформата. След това личните ви данни ще бъдат изтрити, освен ако не подновите вашия интерес да бъдете регистриран потребител на платформата.

При поискване вашите лични данни ще бъдат изтрити от платформата преди края на петгодишния срок на съхранение (вж. информацията за контакти в раздел 8 по-долу).

Как защитаваме вашите данни?

Всички данни в електронен формат (електронни писма, документи, качени групи от данни и пр.) се съхраняват на сървърите на Европейската комисия или нейните външни изпълнители в съответствие с нейното решение C(2006) 3602 от 16 август 2006 г. относно сигурността на информационните системи, използвани от Европейската комисия. Външните изпълнители на Комисията са обвързани с конкретна договорна клауза за всички операции по обработване на вашите данни от името на Комисията.

Кой има достъп до данните ви и на кого се разкриват те?

Всички лични данни, предоставени от вас, са достъпни за администраторите на уебсайтовете (служители на Комисията), както и за други служители на Комисията въз основа на принципа „необходимост да се знае“.

Достъп до вашите данни могат да имат и други лица в зависимост от правата на достъп, с които разполагат:

 • Като регистриран потребител вашето собствено и фамилно име, профилна снимка, ако сте предоставили такава, и публикувано съдържание са видими за всички посетители на уебсайта, ако участвате в отворена тематична общност и/или сте публикували съдържание на платформата. Ако само сте се регистрирали на платформата, без да извършите друго действие, тези данни не са видими за посетителите и другите потребители.
 • Като регистриран потребител вашето собствено и фамилно име, профилна снимка, ако сте предоставили такава, и съдържание, публикувано в затворена общност, са видими само за членовете на тази общност. Посетителите на платформата нямат достъп до тези данни, ако не са членове на тази затворена общност. Можете да приемете или не други членове да се свързват с вас (по подразбиране: не), но няма възможност за блокиране на конкретни потребители.
 • Информацията, предоставена от вас като част от искането за присъединяване към дадена тематична общност, е видима за модераторите на тази общност. Възможно е тези модератори да са външни за Комисията лица (обработващи данни).

Допълнителните лични данни, предоставени от вас като част от вашия профил, са видими само за регистрираните потребители на платформата. Можете да конфигурирате настройките за поверителност на вашия профил и да определите кои от тези лични данни да са видими за другите потребители.

Какви са правата ви и как можете да ги упражните?

Като регистриран потребител на платформата Futurium, можете да променяте или изтривате личните данни във вашия профил в платформата. Можете също да променяте или изтривате публикуваното от вас съдържание.

Можете също да поискате от администратора на лични данни да изтрие вашия профил. В такъв случай, създаденото от вас съдържание на платформата ще бъде анонимизирано.

Блокирането, коригирането и изтриването на лични данни може да се извърши след изпращане на искане до следния електронен адрес: cnect-futurium@ec.europa.eu.

Информация за контакти

Ако имате някакви забележки, въпроси, притеснения или оплакване по отношение на събирането и използването на личните ви данни, моля, не се колебайте да се свържете с администратора на лични данни, като използвате следните координати за връзка:

DG CONNECT Unit R.3 “Knowledge Management and Innovative Systems”

Building BU25

B-1049 Brussels

Електронна поща: cnect-futurium@ec.europa.eu

Можете също да се свържете с длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на Европейската комисия: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

В случай на конфликт можете да адресирате жалбите си до Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) на следния адрес: edps@edps.europa.eu.

По-подробна информация можете да намерите в регистъра на длъжностното лице по защита на данните на Комисията: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_bg